Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thông tin luận văn mới

Được đăng lên bởi vietkiemvhnt83
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Viết Kiểm 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:15 /9/ 1983
4. Nơi sinh:Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 3212/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: so sánh tự đánh

giá và đánh giá của phía cán bộ phụ trách (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc
gia Hà Nội)
8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN QUÝ THANH
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã nghiên cứu và khái quát được những nghiên cứu trên thế giới và trong
nước về những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở đó, luận văn đã đưa ra
được định nghĩa và thao tác hóa khái niệm cơ bản của đề tài (tinh thần trách nhiệm trong lao
động, thái độ lao động, chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên); Luận văn đã xây dựng
được mô hình lý thuyết nghiên cứu, đánh giá mức độ phù hợp của từng chỉ báo cho từng nhân
tố trong bộ chỉ số đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, đánh giá độ tin cậy và độ hiệu
lực của thang đo, khẳng định tính đúng đắn của luận văn; Luận văn cũng đã tiến hành phân
tích cơ sở dữ liệu, tiến hành so sánh chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên do giảng viên tự
đánh giá với đánh giá của phía cán bộ phụ trách và rút ra kết luận cơ bản sau: Mức độ đạt
được về chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đạt ở mức cao và
cao đều ở các tiêu chí.
Đa số các tiêu chí có sự đồng nhất trong đánh giá giữa tự đánh giá của giảng viên và
đánh giá của cán bộ quản lý.
Chỉ số thực hiện nhiệm vụ chung: Các giảng viên của ĐHQG HN đánh giá và được
đánh giá cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê
trong tự đánh giá của giảng viên và đánh giá của cán bộ quản lý về chỉ số thực hiện nhiệm vụ.
Tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ trong lao động của giảng viên Đại học
Quốc gia Hà Nội đạt ở mức cao.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể là cơ sở lý luận và thực tiễn
để tham khảo nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ trong lao động của giảng
viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tăng số lượng mẫu khảo sát, thực hiện nghiên cứu
so sánh, đánh giá ở các đối tượng nghiên cứu khác nhau và mở rộng nghiên cứu các các yếu
tố liên quan thuộc cấp độ nhóm, tổ chức và cấp độ cá nhân ả...
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Viết Kiểm 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:15 /9/ 1983
4. Nơi sinh:Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 3212/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: so sánh tự đánh
giá và đánh giá của phía cán bộ phụ trách (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc
gia Hà Nội)
8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN QUÝ THANH
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã nghiên cứu khái quát được những nghiên cứu trên thế giới trong
nước về những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu. Trên sở đó, luận văn đã đưa ra
được định nghĩa thao tác hóa khái niệm bản của đề tài (tinh thần trách nhiệm trong lao
động, thái độ lao động, chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên); Luận văn đã xây dựng
được mô hình lý thuyết nghiên cứu, đánh giá mức độ phù hợp của từng chỉ báo cho từng nhân
tố trong bộ chỉ số đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, đánh giá độ tin cậy và độ hiệu
lực của thang đo, khẳng định tính đúng đắn của luận văn; Luận văn cũng đã tiến hành phân
tích cơ sở dữ liệu, tiến hành so sánh chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên do giảng viên tự
đánh giá với đánh giá của phía cán bộ phụ trách rút ra kết luận bản sau: Mức độ đạt
được về chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đạt ở mức cao và
cao đều ở các tiêu chí.
Đa số các tiêu chí sự đồng nhất trong đánh giá giữa tự đánh giá của giảng viên
đánh giá của cán bộ quản lý.
Chỉ số thực hiện nhiệm vụ chung: Các giảng viên của ĐHQG HN đánh giá được
đánh giá cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Không sự khác nhau ý nghĩa thống
trong tự đánh giá của giảng viên và đánh giá của cán bộ quản lý về chỉ số thực hiện nhiệm vụ.
Tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ trong lao động của giảng viên Đại học
Quốc gia Hà Nội đạt ở mức cao.
Mẫu thông tin luận văn mới - Trang 2
Mẫu thông tin luận văn mới - Người đăng: vietkiemvhnt83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu thông tin luận văn mới 9 10 628