Ktl-icon-tai-lieu

máy in hoa văn dùng plc

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN KHÍ HOÙA CUNG CAÁP ÑIEÄN
**  **

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

ÑEÀ TAØI:

KHAÛO SAÙT VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN
MAÙY IN HOA VAÊN TREÂN KHAÊN DUØNG PLC TAÏI COÂNG
TY ASC CHARWIE

SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN
MAÕ SOÁ SV: 96102310
SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 1

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

TP HOÀ CHÍ MINH, Thaùng 2 - 2001

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 2

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo
Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam
Tröôøng Ñaïi hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Thaønh phoá Hoà Chí Minh
-------- --------

KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN KHÍ HOÙA – CUNG CAÁP ÑIEÄN

NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN
MSSV
: 96102310
Nieân khoùa : 1996 - 2001
Ngaønh
: ÑIEÄN KHÍ HOÙA – CUNG CAÁP ÑIEÄN
1. Teân ñeà taøi:
KHAÛO SAÙT VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN MAÙY IN HOA VAÊN TREÂN
KHAÊN DUØNG PLC TAÏI COÂNG TY ASC CHARWIE

2. Cô sôû ban ñaàu :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Caùc baûn veõ:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Giaùo vieân höôùng daãn: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG
Ngaøy giao nhieäm vuï : 18 – 1 – 2001
Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï : 28 – 2 – 2001
Giaù...
GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN KHÍ HOÙA CUNG CAÁP ÑIEÄN
** **
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:
KHAÛO SAÙT VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN
MAÙY IN HOA VAÊN TREÂN KHAÊN DUØNG PLC TAÏI COÂNG
TY ASC CHARWIE
SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN
MAÕ SOÁ SV: 96102310
SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 1
máy in hoa văn dùng plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy in hoa văn dùng plc - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
máy in hoa văn dùng plc 9 10 830