Ktl-icon-tai-lieu

Máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH

CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
I _ KHAÙI QUAÙT VAÁN ÑEÀ
Heä thoáng ñieàu khieån maùy khoan baèng maùy tính ñieän töû laø moät taäp
hôïp caùc thieát bò vaø phuï kieän lieân quan. Ñeå naém ñöôïc heát caùc nguyeân lyù
hoaït ñoäng vaø caáu taïo cuûa chuùng roõ raøng laø moät veäc khoâng ñôn giaûn. Thaäm
chí ngay caû teân goïi cuûa moät soá boä phaän trong heä thoáng cuõng gaây phieàn haø
cho ngöôøi söû duïng. Tröôùc nhöõng tieán boä nhö vuõ baûo cuûa ngaønh coâng
nghieäp ngaøy nay vaø nhu caàu öùng duïng maùy tính vaøo moïi lónh vöïc, heä thoáng
ñieàu khieån töï ñoäng ngaøy caøng ñöôïc phaùt trieån moät caùch hoaøn haûo vaø coù ñoä
chính xaùc cao.
Hoaït ñoäng cô baûn cuûa heä thoáng ñieàu khieån maùy khoan baèng maùy
tính ñöôïc thöïc hieän cuõng gioáng nhö caùc loaïi giao tieáp khaùc. Döõ lieäu ñöôïc
chöùa trong boä nhôù cuûa maùy tính, sau ñoù ñöôïc xuaát ra qua coång giao tieáp noái
tieáp ñöa ñeán maùy khoan ñeå ñieàu khieån ñoäng cô ñònh vò ñuùng vò trí caàn
khoan, vaø cöù theá heát vò trí naøy ñeán vò trí khaùc ñeán khi naøo maø maùy tính gôûi
leänh döøng thì ñoäng cô khoâng hoaït ñoäng nöõa. Khi aáy heä thoáng khoan maïch
in hoaøn thaønh.

II_ GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI
Do thôøi gian nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñeà taøi chæ giôùi haïn trong voøng 6
tuaàn, vôùi voán kieán thöùc vaø vieäc tìm hieåu veà heä thoáng ñieàu khieån vaø cô caáu
caáu taïo, cuõng nhö caùc boä phaän chi tieát trong heä thoáng ñieàu khieån coøn haïn
cheá, luaän vaên naøy chæ thöïc hieän trong phaïm vi öùng duïng phaàn meàm Pal-El
ñeå khoan maïch in bao goàm caùc phaàn sau:
Phaàn I

: Cô sôû lyù thuyeát veà giao tieáp
Giao tieáp vôùi maùy tính
Giôùi thieäu veà chuaån RS-232
Phaàn II
: Caùc khaùi nieäm veà maùy ñieàu khieån
theo chöông trình soá
Ñaïi cöông veà ñieàu khieån theo chöông trình soá
Truyeàn ñoäng baèng ñoäng cô böôùc
Phaàn III
: Phaàn meàm
ÖÙng duïng phaàn meàm PAL-El ñeå khoan maïch in

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

III _ MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU

SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH

Döïa treân taøi lieäu vaø thieát bò ñieàu khieån, ñaët bieät maùy khoan coù saün,
cuõng nhö phaàn meàn ñieàu khieån ñöôïc dòch töø taøi lieäu PAL_EP ….. ñeå vieát
moät chöông trình öùng duïng thöïc teá ñôn giaûn nhaèm goùp phaàn phong phuù
theâm cho vieäc hieåu bieát veà lónh vöïc naøy ñoàng thôøi coù theå môû roäng vaø ñònh
höôùng cho nhöõng ñeà taøi sau

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH

CHÖÔNG I

GIAO TIEÁP MAÙY TÍNH
I _ CAÙC VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH
Tra...
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ CHÍNH
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
I _ KHAÙI QUAÙT VAÁN ÑEÀ
Heä thoáng ñieàu khieån maùy khoan baèng maùy tính ñieän töû laø moät taäp
hôïp caùc thieát bò v ph kieän lieân quan. Ñeå naém ñöôïc heát caùc nguyeân lyù
hoaït ñoäng vcaáu taïo cuûa chuùng rraøng lmoät veäc khoâng ñôn giaûn. Thaäm
chí ngay caû teân goïi cuûa moät soá boä phaän trong heä thoáng cuõng gaây phieàn haø
cho ngöôøi söû duïng. Tröôùc nhöõng tieán boä nhö vuõ baûo cuûa ngaønh coâng
nghieäp ngaøy nay vaø nhu caàu öùng duïng maùy tính vaøo moïi lónh vöïc, heä thoáng
ñieàu khieån töï ñoäng ngaøy caøng ñöôïc phaùt trieån moät caùch hoaøn haûo vcoù ñoä
chính xaùc cao.
Hoaït ñoäng baûn cuûa h thoáng ñieàu khieån maùy khoan baèng maùy
tính ñöôïc thöïc hieän cuõng gioáng nhö caùc loaïi giao tieáp khaùc. õ lieäu ñöôïc
chöùa trong boä nhôù cuûa maùy tính, sau ñoù ñöôïc xuaát ra qua coång giao tieáp noái
tieáp ñöa ñeán maùy khoan ñeå ñieàu khieån ñoäng ñònh ñuùng vò trí caàn
khoan, vaø cöù theá heát vò trí naøy ñeán vò trí khaùc ñeán khi naøo maø maùy nh gôûi
leänh döøng thì ñoäng khoâng hoaït ñoäng nöõa. Khi aáy h thoáng khoan maïch
in hoaøn thaønh.
II_ GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI
Do thôøi gian nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñeà taøi chæ giôùi haïn trong voøng 6
tuaàn, vôùi voán kieán thöùc vvieäc tìm hieåu veà hthoáng ñieàu khieån vcô caáu
caáu taïo, cuõng nhö caùc boä phaän chi tieát trong heä thoáng ñieàu khieån coøn haïn
cheá, luaän vaên naøy chæ thöïc hieän trong phaïm vi öùng duïng phaàn meàm Pal-El
ñeå khoan maïch in bao goàm caùc phaàn sau:
Phaàn I : Cô sôû lyù thuyeát veà giao tieáp
Giao tieáp vôùi maùy tính
Giôùi thieäu veà chuaån RS-232
Phaàn II : Caùc khaùi nieäm veà maùy ñieàu khieån
theo chöông trình soá
Ñaïi cöông veà ñieàu khieån theo chöông trình soá
Truyeàn ñoäng baèng ñoäng cô böôùc
Phaàn III : Phaàn meàm
ÖÙng duïng phaàn meàm PAL-El ñeå khoan maïch in
Máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước 9 10 301