Ktl-icon-tai-lieu

máy nông nghiệp

Được đăng lên bởi lecuong13011988
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

ĐẦU TƢ CHIỀU SÂU, DI DỜI, MỞ
RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP
CÁC LOẠI MÁY PHỤC VỤ CƠ GIỚI
HÓA NÔNG NGƢ NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM

: TP.HCM

CHỦ ĐẦU TƢ :

Tp.HCM - Tháng 4 năm 2012

Thuyết minh Dự án “Thảo Nguyên Xanh Group” chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy
sản xuất lắp ráp các loại máy phục vụ cơ giới hóa Nông Ngƣ Nghiệp
---------------------------------------------------------------------------------------------

....

-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

ĐẦU TƢ CHIỀU SÂU, DI DỜI, MỞ
RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP
CÁC LOẠI MÁY PHỤC VỤ CƠ GIỚI
HÓA NÔNG NGƢ NGHIỆP

CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

--------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: 

Tp.HCM - Tháng 4 năm 2012

2

Thuyết minh Dự án “Thảo Nguyên Xanh Group” chiều sâu, di dời, mở rộng nhà máy
sản xuất lắp ráp các loại máy phục vụ cơ giới hóa Nông Ngƣ Nghiệp
---------------------------------------------------------------------------------------------

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ “Thảo Nguyên Xanh Group”
 Tên tổ chức
: ....
 Mã số thuế
: 0300829126
 Địa chỉ
: 313 (Số cũ 257) Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh,Tp.HCM
I.2. Mô tả sơ bộ “”
 Tên “”
: “Thảo Nguyên Xanh Group” chiều sâu, di
dời, mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp các loại Máy phục vụ cơ giới hóa Nông Ngƣ
Nghiệp
 Địa điểm xây dựng : Khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
 Hình thức “Thảo Nguyên Xanh Group” : “Thảo Nguyên Xanh Group” xây dựng
mới.
I.3. Cơ sở pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Luật “Thảo Nguyên Xanh Group” số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về đấu thầu.
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý
“”“Thảo Nguyên...
----------- ----------
THUYT MINH D ÁN ĐẦU
ĐẦU CHIU SÂU, DI DI, M
RNG NHÀ MÁY SN XUT LP P
CÁC LOI MÁY PHC V CƠ GIỚI
HÓA NÔNG NNGHIP
ĐỊA ĐIM : TP.HCM
CH ĐẦU TƢ :
Tp.HCM - Tháng 4 năm 2012
máy nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy nông nghiệp - Người đăng: lecuong13011988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
máy nông nghiệp 9 10 968