Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề giải phóng dân tộc và giai cấp.Đảng ta đã vận dụng nó như thế nào

Được đăng lên bởi Huyền Trang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3885 lần   |   Lượt tải: 5 lần
A.PHẦN MỞ ĐẦU

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết
tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp và giải phóng con người.Từ hoạt động thực tiễn,Hồ Chí Minh đã khám phá các
quy luật vận động xã hội,đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong
hoàn cảnh cụ thể của các quốc gia và thời đại mới để khái quát thành lí luận,đem lí
luận chỉ đạo thực tiễn , qua kiểm nghiệm của thực tiễn để hoàn thiện ,làm cho lí
luận có giá trị khách quan, tính cách mạng và khoa học. Trong đó ,tư tưởng Hồ Chí
Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp chính là sự vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện lịch sử thực tiễn của Việt Nam.
Đó như là kim chỉ nam và có tác dụng lớn lao trong việc tập hợp lực lượng cách
mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước thuộc địa nói chung.
Bài tiểu luận với nội dung là đi sâu nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa
vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh , bao gồm những phần
chính như sau:
-Phần 1 : Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp.
-Phần 2 : Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề
dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay.
-Phần 3 : Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ
giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hiện nay.

1

B.NỘI DUNG
Phần I : Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn cho sự hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp
1. Cơ sở lí luận:
Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự vận dụng mà còn là sự phát triển một
cách sáng tạo học thuyết Mác – Lênin. Lí luận về mối quan hệ biện chứng giữa dân
tộc và giai cấp là một trong số đó.Trước hết phải biết được những luận điểm cơ bản
của Mác- Lênin
•

Quan điểm của Mác – Ăng-ghen về dân tộc

Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản giai đoạn đầu mang tính chất dân tộc vì phong
trào vô sản là phong trào của đại đa số , mưu lợi ích đại đa số nhưng nó không phải
là cuộc đấu trang dân tộc.Như vậy Mác – Ăng-ghen đã thấy được mối quan hệ gắn
bó giữa giai cấp và dân tộc song hai ông không đi sâu vào vấn đề dân tộc vì :
-

Tại các nước này mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫ...
A.PHẦN MỞ ĐẦU
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết
tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp và giải phóng con người.Từ hoạt động thực tiễn,Hồ Chí Minh đã khám phá các
quy luật vận động xã hội,đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong
hoàn cảnh cụ thể của các quốc gia và thời đại mới để khái quát thành lí luận,đem lí
luận chỉ đạo thực tiễn , qua kiểm nghiệm của thực tiễn để hoàn thiện ,làm cho lí
luận có giá trị khách quan, tính cách mạng và khoa học. Trong đó ,tư tưởng Hồ Chí
Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp chính là sự vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện lịch sử thực tiễn của Việt Nam.
Đó như là kim chỉ nam và có tác dụng lớn lao trong việc tập hợp lực lượng cách
mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước thuộc địa nói chung.
Bài tiểu luận với nội dung là đi sâu nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa
vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh , bao gồm những phần
chính như sau:
-Phần 1 : Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp.
-Phần 2 : Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề
dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay.
-Phần 3 : Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ
giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hiện nay.
1
Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề giải phóng dân tộc và giai cấp.Đảng ta đã vận dụng nó như thế nào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề giải phóng dân tộc và giai cấp.Đảng ta đã vận dụng nó như thế nào - Người đăng: Huyền Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề giải phóng dân tộc và giai cấp.Đảng ta đã vận dụng nó như thế nào 9 10 140