Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại trong nền kinh tế hiện nay

Được đăng lên bởi Trang Panda
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3226 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại trong nền kinh tế hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, mỗi quốc gia ngày càng phụ thuộc
chặt chẽ với thế giới bên ngoài trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế xã hội. Do vậy, chính sách
đối ngoại là một trong những chính sách quyết định đến sự phát triển của một đất nước. Cán
cân thanh toán là một trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở, đặc biệt là ở
các nước đang theo đuổi một chương trình ổn định hóa. Điều gì sẽ xảy ra với cán cân thanh
toán là mối quan tâm hàng đầu của những nhà lập chính sách kinh tế, nhất là chính sách kinh
tế đối ngoại. Vai trò trung tâm của cán cân thanh toán là cán cân vãng lai, do đó điều chỉnh cán
cân thanh toán cũng là điều chỉnh cán cân vãng lai.
Các nhà hoạch định chính sách có thể dùng nhiều biện pháp tác động đến cán cân vãng lai,
trong đó nổi lên vai trò của chính sách tỉ giá hối đoái. Sử dụng thích hợp và có hiệu quả chính
sách tỉ giá để điều chỉnh cán cân vãng lai sẽ góp phần ổn định nền kinh tế xã hội. Do vậy, nhận
thức đúng đắn về mối quan hệ giữa chính sách tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại là hết sức
cần thiết.
Thực tế những năm qua, tỉ giá hối đoái ở nước ta đã có những thay đổi mạnh mẽ, tác động đến
hoạt động ngoại thương của đất nước. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách điều
chỉnh tỉ giá hối đoái. Cán cân thương mại của Việt Nam liên tục bị thâm hụt trong nhiều năm.
Tất cả những vấn đề đó cần được xem xét một cách khách quan. Ý thức được vấn đề này,
nhóm chúng em đã chọn và nghiên cứu thảo luận đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa tỉ giá
hối đoái và cán cân thương mại trong giai đoạn hiện nay”.

NHÓM 1O – LỚP 1316MAEC0111

Page1

Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại trong nền kinh tế hiện nay

MỤC LỤC

Trang
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………..1
MỤC LỤC…………………………………………………………………………..………..2
NỘI DUNG…………………………………………………………………………………….3
1.Tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại……………………………………………..………...3
1.1.Tỉ giá hối đoái………………………………………………………………..…………....3
1.2.Cán cân thương mại……………………………………………………………………...13
1.3.Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại…………………………….16
2.Thực trạng tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại ở Việt Nam trong những năm gần
đây………………………………………………………………………………………..…..17
2.1.Thực trạng về tỉ giá hối đoái ………………………………………………….………..17
2.2.Thực trạng về cán cân thương mại…………………………………………….……….18
3.Thực trạng tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại...
Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại trong nền kinh tế hiện nay
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, mỗi quốc gia ngày càng phụ thuộc
chặt chẽ với thế giới bên ngoài trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế hội. Do vậy, chính ch
đối ngoại một trong những chính sách quyết định đến sự phát triển của một đất nước. Cán
cân thanh toánmột trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở, đặc biệt
các nước đang theo đuổi một chương trình ổn định hóa. Điều sẽ xảy ra với cán cân thanh
toán mối quan tâm hàng đầu của những nhà lập chính sách kinh tế, nhất chính sách kinh
tế đối ngoại. Vai trò trung tâm của cán cân thanh toán là cán cân vãng lai, do đó điều chỉnh cán
cân thanh toán cũng là điều chỉnh cán cân vãng lai.
Các nhà hoạch định chính sách có thể dùng nhiều biện pháp tác động đến cán cân vãng lai,
trong đó nổi lên vai trò của chính sách tỉ giá hối đoái. Sử dụng thích hợp và hiệu quả chính
sách tỉ giá để điều chỉnh cán cân vãng lai sẽ góp phần ổn định nền kinh tế xã hội. Do vậy, nhận
thức đúng đắn về mối quan hệ giữa chính sách tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại là hết sức
cần thiết.
Thực tế những năm qua, tỉ giá hối đoái ở nước ta đã có những thay đổi mạnh mẽ, tác động đến
hoạt động ngoại thương của đất nước. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách điều
chỉnh tỉ giá hối đoái. Cán cân thương mại của Việt Nam liên tục bị thâm hụt trong nhiều năm.
Tất c những vấn đề đó cần được xem xét một cách khách quan. Ý thức được vấn đề y,
nhóm chúng em đã chọn nghiên cứu thảo luận đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa tỉ giá
hối đoái và cán cân thương mại trong giai đoạn hiện nay”.
NHÓM 1O – L P 1316MAEC0111 Page1
Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại trong nền kinh tế hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại trong nền kinh tế hiện nay - Người đăng: Trang Panda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại trong nền kinh tế hiện nay 9 10 126