Ktl-icon-tai-lieu

môn quản lí nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi trangtran1593-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỂU LUẬN
Môn : quản lí nhà nước về kinh tế
Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHI VIỆT NAM NHẬN ĐẦU
TƯ TỪ NƯỚC NGOÀI (FDI)
Giảng viên hướng dẫn:
Nhóm sinh viên:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Trần Thị Trang
Trần Thị Hải
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thơm
Hà Thị Dung
Trần Thị Hồng Thái
Phạm Thị Thiều
Nguyễn Thị Hương
Ngô Duy Tháms
Võ bá Thân
Giàng Thị Pàng
Nguyễn Thị Nương
Ngô Thị Dung
Hoàng Thị Phương Lệ
Bùi Thị Kim
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Bùi Thị Anh
Phạm Thị Sâm
Lê Thị Tuyết
Nguyễn Thị Hải Yến
Trần Thị Quỳnh
Nguyễn Phương Anh

I)

LỜI MỞ ĐẦU
Thế giới đang bước vào xu thế toàn cầu hoá, với những thay đổi nhanh
chóng trong tổng thể nền kinh tế, kĩ thuật, công nghệ và những biến đổi khác
trong chính trị, xã hội. Tất cả đã đem lại cho thời đại một sắc màu riêng. Để
hội nhập với nền kinh tế thế giới, các quốc gia đã không ngừng “chuyển
mình” để không bị gạt ra khỏi vòng quay của sự phát triển, và sự “chuyển
mình” ấy chỉ thực sự đạt hiệu quả khi các quốc gia mở rộng được nguồn vốn
để tiến hành các hoạt động đầu tư tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế.
Nguồn vốn để phát triển kinh tế có thể được huy động ở trong nước
hoặc từ nước ngoài, tuy nhiên nguồn vốn trong nước thường có hạn, nhất là
đối với những nước đang phát triển.
Trong quá trình đổi mới,chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa,chính sách hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDIForeign Direct Investment) đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính
sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. FDI có vai trò trực tiếp thúc
đẩy sản xuất, bổ sung vốn trong nước, tiếp thu công nghệ và bí quyết quản
lý, tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu, tăng số lượng việc làm và đào tạo
nhân công, tăng nguồn thu cho ngân sách. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) ở Việt Nam những năm qua diễn ra rất sôi động và đạt được
những thành tựu đáng khích lệ, khu vực kinh tế có vốn FDI sau 18 năm đã có
những đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước , vào thắng lợi của
công cuộc đổi mới,tăng cường thế và lực của nước ta trên trường quốc tế. Là
một nước với nền kinh tế đang chuyển đổi, với mục tiêu công nghiệp hóa
thành công, tiến dần mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2020, Việt Nam
rất cần sự hỗ trợ từ phía nguồn vốn FDI và cần hơn nữa là phải biết cách tận
dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả nhất.
Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu nắm vững những lý thuyết cơ bản
nhất về FDI, thực trạng FDI tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với lĩnh

vực...
TIỂU LUẬN
Môn : quản lí nhà nước về kinh tế
Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHI VIỆT NAM NHẬN ĐẦU
TƯ TỪ NƯỚC NGOÀI (FDI)
Giảng viên hướng dẫn:
Nhóm sinh viên:
1) Trần Thị Trang
2) Trần Thị Hải
3) Nguyễn Thị Thu
4) Nguyễn Thị Thơm
5) Hà Thị Dung
6) Trần Thị Hồng Thái
7) Phạm Thị Thiều
8) Nguyễn Thị Hương
9) Ngô Duy Tháms
10) Võ bá Thân
11) Giàng Thị Pàng
12) Nguyễn Thị Nương
13) Ngô Thị Dung
14) Hoàng Thị Phương Lệ
15) Bùi Thị Kim
16) Nguyễn Thị Hồng Nhung
17) Bùi Thị Anh
18) Phạm Thị Sâm
19) Lê Thị Tuyết
20) Nguyễn Thị Hải Yến
21) Trần Thị Quỳnh
22) Nguyễn Phương Anh
môn quản lí nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn quản lí nhà nước về kinh tế - Người đăng: trangtran1593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
môn quản lí nhà nước về kinh tế 9 10 558