Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2808 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lời nói đầu
Để nớc ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là
yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó.
Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có đợc một đội ngũ nhân viên
đắc lực hay một lực lợng lao động hùng hậu, thì điều trớc tiên doanh nghiệp
đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa
học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm đợc yếu tố con ngời là đã
nắm trong tay đợc hơn nửa thành công.
Tổ chức và quản lý để tối u hoá, năng suất lao động và nghiệp vụ chủ
yếu của quản trị nhân lực và đồng thời quản trị nhân lực còn tạo ra đ ợc
động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong
công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa
công tác quản trị nhân lực trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt
là trong các doanh nghiệp Nhà nớc với mong muốn góp một phần nhỏ trong
công tác quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác
quản trị nhân lực của Viện luyện kim đen nói riêng, cùng với một số kinh
nghiệm ít ỏi trong đợt thực nghiệm em chọn đề tài:
"Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực
ở Viện luyện kim đen".

1

Chơng I
Một số vấn đề lý luận về quản trị nhân lực
I. Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

1. Bản chất:
- ở bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức dù lớn hay nhỏ thì yếu tố
con ngời luôn đợc coi trọng nhất, bởi nó quyết định phần lớn thành công
hay thất bại của một tổ chức. Bởi vậy mà quản trị nhân lực là một yếu tố
không thể thiếu đợc trong sự quản lý đó.
- Quản trị nhân lực là: Tổng thể các hoạt động nhằm thu hút hình
thành, xây dựng, sử dụng và duy trì phát triển một lực lợng lao động có
hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức, đảm bảo thực hiện thắng
lợi những mục tiêu và thoả mãn ngời lao động tốt nhất.
- Quản trị nhân lực với mục đích nhằm sử dụng tối đa hiệu quả nguồn
nhân lực của doanh nghiệp và cung cấp cho doanh nghiệp nguồn nhân lực
có hiệu quả trên cơ sở đóng góp có hiệu suất của từng cá nhân ng ời lao
động, quản trị nhân lực trong doanh nghiệp liên quan đến 2 vấn đề.
+ Thứ nhất là quản lý con ngời: Là việc quản lý hằng ngày đối với tập
thể lao động, xây dựng những ê kíp, đợc điều động, điều phối tạo ra trong
doanh nghiệp, có khả năng phát hiện ra những sai sót về mặt kinh tế kỹ
thuật.
+ Thứ hai là tối u hoá nguồn lực: Là công tác sắp đặt của những ngời
có trách nhiệm, những kỹ thuật cụ thể và những công cụ để ...
i i ®Çu
§Ó c ta t thùc hn tèt qu¸ tr×nh ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i h
th× chóng ta pi chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n c, v× nguån nn c
u quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã.
t doanh nghp, hay mét chøc, ®Ó ®îc mét ®éi n nh©n vn
®¾c c hay mét lùc lîng lao ®éngng u, t ®u tríc tn doanh nghiÖp
®ã hay tæ chøc ®ã pi m pi nghiÖp qu¶n lý gi, ph¶i khoa
c trong ng t¸c qn t nn c. §ã n¾m ®îc u tè con ngêi ®·
m trong tay ®îc h¬n nöa tnh c«ng.
cc qn ®Ó i u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp vô chñ
u cña qu¶n trÞ nh©n lùc ®ång ti qu¶n t nh©n lùc n t¹o ra ®îc
®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn n©ng cao ng suÊt lao ®éng, ng t¹o trong
ng viÖc. Nn ty m quan tng sù n tht pi ®æi míi n n÷a
ng c qu¶n trÞ nn lùc trong tng doanh nghp Vt Nam. §Æc biÖt
trong c doanh nghp N níc i mong muèn p t pn nhá trong
ng c qu¶n trÞ nn lùc trong c¸c doanh nghp nãi chung ng c
qu¶n trÞ nh©n lùc a Vn luyÖn kim ®en i riªng, ng i mét kinh
nghiÖm Ýt ái trong ®ît tc nghiÖm em chän ®Ò i:
"Mét sè biÖn pp hoµn thiÖn c«ng c qu¶n t nn c
ë ViÖn luyÖn kim ®en".
1
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen 9 10 308