Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng , theo ®Þnh híng XHCN nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh
®ã mét doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng
quy m« s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu
t, mua s¾m c¸c yÕu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
nh tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§), trang thiÕt bÞ. Vèn ®ã gäi lµ vèn kinh doanh cña
doanh nghiÖp (DN). vËy vènlµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc
®èi víi mäi doanh nghiÖp.
Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm vèn®Þnh (VC§) vµ vèn
lu ®éng, viÖc khai th¸c dông VC§ cña c¸c kinh doanh tríc, doanh
nghiÖp ®Æt ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸chdông cho c¸ckinh doanh tíi
sao cho cã lîi nhÊt ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh
doanh cho DN .
XuÊt ph¸t tõ vai t vµ tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ dông VC§ ®èi
víi c¸c DN , trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng thêi gian kiÕn p, t×m hiÓu,
nghiªn cøu t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Cïng víi h-
íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o c¸c c¸n nh©n viªn phßng tµi
chÝnh to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét biÖn ph¸p nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng
ViÖt Nam". Víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña m×nh vµo
c«ng cuéc c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ t¹i nhµ kh¸ch.
§©y thùc lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p gi¶i quyÕt kh«ng nh÷ng phi
kiÕn thøc, n¨ng lùc cßn ph¶i kinh nghiÖm thùc tÕ. MÆt kh¸c do
nh÷ng h¹n c nhÊt ®Þnh mÆt tr×nh ®é, thêi gian ®i kiÕn tËp ng¾n nªn ch¾c
ch¾n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îcp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi ®Çu kÕt luËn cßn 3 phÇn chÝnh
sau:
1
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn 9 10 972