Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO

Được đăng lên bởi nghihoang91
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ
THI ĐUA CẤP TỈNH
------Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO”
-----------Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hằng.
Đơn vị: Trường mẫu giáo xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau.
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
Đất nước ta đã và đang bước vào thời kì mới, thời kì công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước mà mục tiêu là đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp.
Để đạt được mục tiêu đó Đại hội Đảng lần thứ XI với tinh thần đổi mới mạnh mẽ,
toàn diện Giáo dục & Đào tạo với những định hướng khá cụ thể: Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Với quan
điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục & Đào tạo của Việt Nam theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi
mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu
then chốt”.
Trong công cuộc đổi mới giáo dục phải được bắt đầu ngay từ bậc học mầm non:
Bởi vì MaCaRen Cô một nhà triết học nổi tiếng người Nga đã từng khẳng định:
“90% những gì con người lấy được từ xã hội hình thành từ xã hội là từ trước tuổi lên
5”; Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời cũng đã nói lời tâm huyết:
“Trẻ em hôm nay là cái bóng cái hình của đất nước sau này, vì vậy đầu tư cho
công tác giáo dục là một việc làm cần thiết…”
Ngày nay Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định:
“Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục
tiêu của giáo dục mầm non là đào tạo nhân cách con người phát triển toàn diện”.
Và: “Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên của việc đào tạo nhân cách con người
mới, tạo tiền đề cho sự phát triển về sau”.
Để thực hiện được mục tiêu trên, trong sự nghiệp giáo dục thì đội ngũ cán bộ
quản lý chính là lực lượng nòng cốt lãnh đạo đội ngũ giáo viên thực hiện các chỉ tiêu,
nhiệm vụ kế hoạch năm học.
Thực tế cho chúng ta thấy muốn trò tốt thì trước hết phải có thầy tốt, mà muốn
có đội ngũ tốt thì phải có cán bộ quản lý tốt, phải biết tự hoàn thiện mình. Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: Việc tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng
cán bộ trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp vững vàng về chính
trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực
hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính sách phát triển, tuyển

chọn đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài thực hiện
đúng...
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ
THI ĐUA CẤP TỈNH
-------
Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO”
------------
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hằng.
Đơn vị: Trường mẫu giáo xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau.
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
Đất nước ta đã đang bước vào thời mới, thời công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước mục tiêu đến năm 2020 nước ta tr thành một nước công nghiệp.
Để đạt được mục tiêu đó Đại hội Đảng lần thứ XI với tinh thần đổi mới mạnh mẽ,
toàn diện Giáo dục & Đào tạo với những định hướng khá cụ thể: Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Với quan
điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục & Đào tạo của Việt Nam theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi
mới chế quản giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản khâu
then chốt”.
Trong công cuộc đổi mới giáo dục phải được bắt đầu ngay từ bậc học mầm non:
Bởi MaCaRen một nhà triết học nổi tiếng người Nga đã từng khẳng định:
“90% những gì con người lấy được từ xã hội hình thành từ hội là từ trước tuổi lên
5”; Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời cũng đã nói lời tâm huyết:
“Trẻ em hôm nay cái bóng cái hình của đất nước sau này, vậy đầu cho
công tác giáo dục là một việc làm cần thiết…”
Ngày nay Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định:
“Giáo dục mầm non bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục
tiêu của giáo dục mầm non là đào tạo nhân cách con người phát triển toàn diện”.
Và: “Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên của việc đào tạo nhân cách con người
mới, tạo tiền đề cho sự phát triển về sau”.
Để thực hiện được mục tiêu trên, trong sự nghiệp giáo dục thì đội ngũ cán bộ
quản lý chính là lực lượng nòng cốt lãnh đạo đội ngũ giáo viên thực hiện các chỉ tiêu,
nhiệm vụ kế hoạch năm học.
Thực tế cho chúng ta thấy muốn t tốt thì trước hết phải thầy tốt, muốn
đội ngũ tốt thì phải cán bộ quản tốt, phải biết tự hoàn thiện mình. Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: Việc tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng
cán bộ trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản các cấp vững vàng về chính
trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, trí tuệ kiến thức năng lực
hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. chế chính sách phát triển, tuyển
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO - Người đăng: nghihoang91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO 9 10 234