Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY NÂU CỦA KIẾN BA KHOANG ĐUÔI NHỌN, PAEDERUS FUSCIPES (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)

Được đăng lên bởi Quan Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 27 (2013): 111-115

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY NÂU
CỦA KIẾN BA KHOANG ĐUÔI NHỌN, PAEDERUS FUSCIPES
(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)
Lăng Cảnh Phú1, Lê Công Danh1 và Lê Văn Vàng1
1

Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 20/03/2103
Ngày chấp nhận: 20/08/2013
Title:
Some biological and
morphological
characteristics and predacity
of the rove beetle, Paederus
fuscipes (Coleoptera:
Staphylinidae), on the brown
planthopper (Nilaparvata
lugens)
Từ khóa:
Paederus fuscipes, thiên địch
bắt mồi, Nilaparvata lugens,
vòng đời, khả năng bắt mồi
Keywords:
Paederus fuscipes, predator,
Nilaparvata lugens, life cycle,
predacity

ABSTRACT
Some morphological and biological characteristics and predacity of Paederus
fuscipes on the brown planthopper (Nilaparvata lugens) were investigated
under the temperature, humidity and light illumination (T: 27-310C; RH: 6480%, 12L:12D) of laboratory conditions. A life cycle of P. fuscipes was
35.7±3.4 days including 3.5±0.7 days for egg stage, 14.3±4.3 days for larval
stage with two instars (6.7±1.7 days for the first instar and 7.7±2.6 days for the
second instar), 1.0 days for pre-pupal stage, 3.0±0.1 days for pupal stage and
13.9±2.5 days for the time from adult eclosion to egg laying female. A P.
fuscipes female laid averagely 76.8±24.5 eggs with the egg hatching and
eclosion ratios were 99.8% and 84.5%, respectively. In confined conditions of
plastic boxes, P. fuscipes adults showed high predacity on the brown plant
hopper. A P. fuscipes adult consumed 4.2-16.0 nymphs/day or 3.3-5.5
adults/day of brown planthopper depending on nymphs stages and adult forms
(winged or unwinged) of the host.

TÓM TẮT
Một số đặc điểm hình thái, sinh học và khả năng ăn rầy nâu của kiến ba khoang
đuôi nhọn (Paederus fuscipes) được khảo sát trong điều kiện nhiệt độ, ẩm độ và
ánh sáng của phòng thí nghiệm (T: 27-310C; RH: 64-80%, 12L:12D). Kết quả
khảo sát cho thấy vòng đời của P. fuscipes dài 35,7 ± 3,4 ngày bao gồm thời
gian ủ trứng dài 3,5±0,7 ngày, thời gian ấu trùng với 2 tuổi dài 14,3±4,3 ngày
(6,7±1,7 ngày cho ấu trùng tuổi 1 và 7,7±2,6 ngày cho ấu trùng tuổi 2), giai
đoạn tiền nhộng dài 1,0 ngày, giai đoạn nhộng dài 3,0±0,1 ngày và thời gian từ
khi vũ hóa đến khi thành trùng cái đẻ trứng dài 13,9±2,5 ngày. Một trưởng
thành P. fuscipes cái đẻ trung bình 76,8 ± 24,5 trứng với tỷ lệ trứng ...
Tp chí Khoa hc Trường Đại hc Cn Thơ Phn B: Nông nghip, Thy sn và Công ngh Sinh hc: 27 (2013): 111-115
111
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY NÂU
CỦA KIẾN BA KHOANG ĐUÔI NHỌN, PAEDERUS FUSCIPES
(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)
Lăng Cảnh Phú
1
, Lê Công Danh
1
và Lê Văn Vàng
1
1
Khoa Nông nghip & Sinh hc ng dng, Trường Đại hc Cn Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhn: 20/03/2103
Ngày chp nhn: 20/08/2013
Title:
Some biological and
morphological
characteristics and predacity
of the rove beetle, Paederus
f
uscipes (Coleoptera:
Staphylinidae), on the brown
p
lanthopper (Nilaparvata
lugens)
T khóa:
Paederus fuscipes, thiên địch
bt mi, Nilaparvata lugens,
vòng đời, kh năng bt mi
Keywords:
Paederus fuscipes, predator,
Nilaparvata lugens, life cycle,
p
redacity
ABSTRACT
Some mor
p
hological and biological characteristics and predacity of Paederus
f
uscipes on the brown planthopper (Nilaparvata lugens) were investigated
under the temperature, humidity and light illumination (T: 27-31
0
C; RH: 64-
80%, 12L:12D) of laboratory conditions. A life cycle of P. fuscipes was
35.7±3.4 days including 3.5±0.7 days for egg stage, 14.3±4.3 days for larval
s
tage with two instars (6.7±1.7 days for the first instar and 7.7±2.6 days for the
second instar), 1.0 days for pre-pupal stage, 3.0±0.1 days for pupal stage and
13.9±2.5 days for the time from adult eclosion to egg laying female. A P.
f
uscipes female laid averagely 76.8±24.5 eggs with the egg hatching and
eclosion ratios were 99.8% and 84.5%, respectively. In confined conditions o
f
plastic boxes, P.
f
uscipes adults showed high predacity on the brown plant
hopper. A P. fuscipes adult consumed 4.2-16.0 nymphs/day or 3.3-5.5
adults/day of brown planthopper depending on nymphs stages and adult forms
(winged or unwinged) of the host.
TÓM TẮT
Mt s đặc đim hình thái, sinh hc và kh năng ăn ry nâu ca kiến ba khoang
đuôi nhn (Paederus fuscipes) được kho sát trong điu kin nhit độ, m độ
ánh sáng ca phòng thí nghim (T: 27-31
0
C; RH: 64-80%, 12L:12D). Kết qu
kho sát cho thy vòng đời ca P. fuscipes dài 35,7 ± 3,4 ngày bao gm thi
gian trng dài 3,5±0,7 ngày, thi gian u trùng vi 2 tui dài 14,3±4,3 ngày
(6,7±1,7 ngày cho u trùng tui 1 và 7,7±2,6 ngày cho u trùng tui 2), giai
đon tin nhng dài 1,0 ngày, giai đon nhng dài 3,0±0,1 ngày và thi gian t
khi vũ hóa đến khi thành trùng cái đẻ trng dài 13,9±2,5 ngày. Mt trưởng
thành P. fuscipes cái đẻ trung bình 76,8 ± 24,5 trng vi t l trng n là 99,8%
và t l ca u trùng sng
đến trưởng thành là 84,5%. điu kin nuôi nht
trong hp nha, thành trùng P. fuscipes cho thy kh năng ăn ry nâu rt cao.
Mt trưởng thành P. fuscipes trong mt ngày có th ăn 4,2-16,0 u trùng hoc
3,3-5,5 trưởng thành ca ry nâu, tùy thuc vào tui ca u trùng và hình thc
phát trin ca trưởng thành (cánh dài hay cánh ngn) ca ry nâu.
1 GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây công tác bảo vệ
thực vật đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
đã ctrọng nhiều hơn đến việc khai thác vai trò
của thiên địch trong điều kiện tự nhiên nhằm đem
lại hiệu quả quản dịch hại hài hòa giữa lợi ích
kinh tế s bảo vệ môi trường. Kiến ba khoang
đuôi nhọn, Paederus fuscipes (Coleoptera:
Staphylinidae), loài côn trùng ăn động vật với
tính ăn rộng, được xem thiên địch quan trọng
trên ruộng lúa một số loại cây trồng khác
(Manley, 1977; Chiu, 1979; Đặng Thị Dung
ctv., 2011; Nguyễn Xuân Thành và Vũ Quang
Côn, 2010).
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY NÂU CỦA KIẾN BA KHOANG ĐUÔI NHỌN, PAEDERUS FUSCIPES (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) - Trang 2
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY NÂU CỦA KIẾN BA KHOANG ĐUÔI NHỌN, PAEDERUS FUSCIPES (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) - Người đăng: Quan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY NÂU CỦA KIẾN BA KHOANG ĐUÔI NHỌN, PAEDERUS FUSCIPES (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) 9 10 473