Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường đối với chè xuất khẩu vào thị trường Châu Âu của công ty TNHH chè Hòang Mai

Được đăng lên bởi bichphuong161
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC....................................................................................................................
Chương I. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu............................................................
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu............................................................................
1.3. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................
1.4. Đối tượng Nghiên cứu.......................................................................................
1.5. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................
1.6. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................
1.7. Kết cấu của khóa luận........................................................................................
Chương II. Cơ sở lý luận về đáp ứng tiêu chuẩn môi trường đối với Chè
xuất khẩu vào thị trường Châu Âu của công ty TNHH Chè Hoàng Mai............
2.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................................
2.1.1. Xuất khẩu....................................................................................................
2.1.2. Môi trường..................................................................................................
2.1.3. Ô nhiễm môi trường....................................................................................
2.1.4. Tiêu chuẩn môi trường................................................................................
2.1.5. Rào cản môi trường.....................................................................................
2.2. Một số lý thuyết về tiêu chuẩn môi trường của quốc gia và Châu Âu.............
2.2.1. Các quy định về môi trường của Châu Âu liên quan đến lĩnh cực sản
xuất và xuất khẩu mặt hàng chè............................................................................
2.2.1.1. Quy định về bao bì và phế thải bao bì.................................................
2.2.1.2. Quy định về nhãn hiệu thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ....................
2.2.1.3. Quy định về thuốc trừ sâu tối đa có trong sản phẩm nông
nghiệp..............................................................................................................
2.2.1.4. Quy định về ch...
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC....................................................................................................................
Chương I. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu............................................................
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu............................................................................
1.3. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................
1.4. Đối tượng Nghiên cứu.......................................................................................
1.5. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................
1.6. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................
1.7. Kết cấu của khóa luận........................................................................................
Chương II. sở luận về đáp ứng tiêu chuẩn môi trường đối với Chè
xuất khẩu vào thị trường Châu Âu của công ty TNHH Chè Hoàng Mai............
2.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................................
2.1.1. Xuất khẩu....................................................................................................
2.1.2. Môi trường..................................................................................................
2.1.3. Ô nhiễm môi trường....................................................................................
2.1.4. Tiêu chuẩn môi trường................................................................................
2.1.5. Rào cản môi trường.....................................................................................
2.2. Một số lý thuyết về tiêu chuẩn môi trường của quốc gia và Châu Âu.............
2.2.1. Các quy định về môi trường của Châu Âu liên quan đến lĩnh cực sản
xuất và xuất khẩu mặt hàng chè............................................................................
2.2.1.1. Quy định về bao bì và phế thải bao bì.................................................
2.2.1.2. Quy định về nhãn hiệu thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ....................
2.2.1.3. Quy định về thuốc trừ sâu tối đa trong sản phẩm nông
nghiệp..............................................................................................................
2.2.1.4. Quy định về chất phụ gia trong thực phẩm........................................
2.2.1.5. Luật hóa chất REACH.......................................................................
2.2.2. c tiêu chuẩn môi trường của Châu Âu liên quan đến lĩnh cực sản
xuất và xuất khẩu mặt hàng chè..........................................................................
2.2.2.1. Tiêu chuẩn ISO14000........................................................................
2.2.2.2. Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point): Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn...................
2.2.2.3. Tiêu chuẩn EMAS. (The Eco Management and Audit
Scheme) :Hệ thống kiểm tra và quản lý sinh thái...........................................
2.2.2.4. Tiêu chuẩn SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)..................
2.2.3. Quy địnhtiêu chuẩn môi trường của Việt Nam liên quan đến lính
vực sản xuất và xuất khẩu chè............................................................................
2.2.3.1. Các quy định môi trường của Việt Nam............................................
1
Một số giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường đối với chè xuất khẩu vào thị trường Châu Âu của công ty TNHH chè Hòang Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường đối với chè xuất khẩu vào thị trường Châu Âu của công ty TNHH chè Hòang Mai - Người đăng: bichphuong161
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Một số giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường đối với chè xuất khẩu vào thị trường Châu Âu của công ty TNHH chè Hòang Mai 9 10 407