Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện QTNS tại tổng cty xăng dầu VN

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 4721 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục

Lời nói đầu

4

Chơng 1: lý luận chung về quản trị nhân sự

5

I. Lý luận chung về quản trị nhân sự
1.Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự

5
5

1.1. Khái niệm quản trị nhân sự

5

1.2. Vai trò của quản trị nhân sự

5

1.3. Nội dung của quản trị nhân sự

6

2.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự

8

3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự

9

II.Nội dung của quản trị nhân sự

10

1.Phân tích công việc

10

2.Tuyển dụng nhân sự

14

3.Đào tạo và phát triển nhân sự

18

4. Sắp xếp và sử dụng lao động

21

5.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

22

III. Các nhân tố ảnh hởng và sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân
sự

27

1. Các nhân tố ảnh hởng tới quản trị nhân sự

27

2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự

30

Chơng 2: thực trạng về quản trị nhân sự tại tổng
công ty xăng dầu việt nam
I.Khái quát chung về doanh nghiệp
1.Lịch sử hình thành Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
1

32
32
32

2.Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty

32

3.Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

34

4.Nghành nghề kinh doanh của Tổng công ty

37

5.Môi trờng kinh doanh của Tổng công ty

39

II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

41

1.Phân tích kết quả nhập khẩu của Tổng công ty

41

2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh

42

doanh
3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
III. Thực trạng quản trị nhân sự của Tổng công ty

44
46

1.Tình hình quản trị nhân sự tại Tổng công ty

46

2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty

50

3.Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại Tổng công ty

53

3.1.Đào tạo nhân sự

53

3.2. Phát triển nhân sự

58

4.Thực trạng đánh giá và đãi ngộ nhân sự tại Tổng công ty
Chơng 3: một số giảI pháp nhằm hoàn thiện quản
trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu việt nam
I.Tổng hợp đánh giá về quản trị nhân sự tại Tổng công ty

58
63
63

1.Phân tích công việc

65

2.Tuyển dụng nhân sự

65

3.Đào tạo và phát triển nhân sự

66

4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

67

II.Định hớng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới
1.Phơng hớng và mục tiêu phấn đấu của Tổng công ty trong thời gian
tới
2

69
69

2.Định hớng quản trị nhân sự của Tổng công ty trong thời gian tới
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng
công ty xăng dầu Việt Nam

71
72

1. Các giải pháp đối với Tổng công ty xăng dầu

72

2. Các giải pháp thuộc về nhà nớc

83

Kết luận

85

Tài liệu tham khảo

86

3

Lời nói đầu
Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản ...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù
I. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù



 !" #
$ %&'( )
*+,-" .
II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù /
012" /
3&4!5" 
678794 )
:;9<'9=!5">7- " 
6"-?"  
III. c nh©n tè ¶nh hëng vµcÇn thiÕt hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n
@
*AB"C @
:D'7 /
Ch¬ng 2: thùc tr¹ng qu¶n trÞ nh©n t¹i tæng
c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam

I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 
E=F3G"2"&<H"!D 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện QTNS tại tổng cty xăng dầu VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện QTNS tại tổng cty xăng dầu VN - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện QTNS tại tổng cty xăng dầu VN 9 10 346