Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp Huyện

Được đăng lên bởi Mạnh Cường Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1815 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tiểu luận của Nguyễn Mạnh Cường: 16/08/2011

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU
Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay, vấn đề kiện
toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước là một
yêu cầu khách quan. Mục đích đặt ra là: làm cho các cơ quan Nhà nước ở Trung
ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Điều 119 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi quy định: "Hội đồng nhân dân là
cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và
quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm
trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên"[25, tr.67]. Như vậy,
Hội đồng nhân dân (HĐND) vừa là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương,
vừa là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Vì vậy, xây dựng HĐND các cấp có quyền lực để đảm đương đầy đủ vai trò,
trách nhiệm của mình là một yêu cầu bức thiết hiện nay.
HĐND có 2 chức năng cơ bản: chức năng quyết định và chức năng giám
sát. Trong hai chức năng đó, chức năng quyết định làm nổi bật vị trí của HĐND
là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Thực hiện tốt chức năng quyết
định là điều kiện đảm bảo để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở
địa phương. Vì vậy, không ít người cho rằng: chức năng cơ bản của HĐND là
thay mặt nhân dân địa phương quyết định những vấn đề có liên quan đến đời
sống của nhân dân địa phương. Mặc dù hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quan
1
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẬP TRUNG: 2010 - 2011

Tiểu luận của Nguyễn Mạnh Cường: 16/08/2011

điểm khác nhau về tính chất của HĐND, nhưng theo quy định của Hiến pháp
năm 1992 sửa đổi thì: HĐND vừa là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương
vừa là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
địa phương.
Để HĐND thực hiện tốt các chức năng của mình, điều đó phụ thuộc vào
nhiều yếu tố, trong đó yếu tố năng lực của đại biểu HĐND là yếu tố quan trọng
hàng đầu quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động nói chung của HĐND và
đặc biệt nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các Nghị quyết do HĐND ban
hành.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt
động của HĐND, trong 25 năm đổi mới vừa qua, tổ chức và hoạt động của
HĐND đã có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung
của côn...
Tiểu luận của Nguyễn Mạnh Cường: 16/08/2011
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
Trong tiến trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, nhân dân Việt Nam hiện nay, vấn đề kiện
toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước là một
yêu cầu khách quan. Mục đích đặt ra là: làm cho cácquan Nhà nước Trung
ương cũng như địa phương thực hiện đúng đchức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Điều 119 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi quy định: "Hội đồng nhân dân
quan quyền lực Nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng
quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm
trước nhân dân đa phương quan Nhà nước cấp trên"[25, tr.67]. Như vậy,
Hội đồng nhân dân (HĐND) vừa quan quyền lực Nhà nước địa phương,
vừa là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọngquyền làm chủ của nhân dân.
vậy, xây dựng HĐND các cấp có quyền lực để đảm đương đầy đủ vai trò,
trách nhiệm của mình là một yêu cầu bức thiết hiện nay.
HĐND 2 chức năng bản: chức năng quyết định chức năng giám
sát. Trong hai chức năng đó, chức năng quyết định làm nổi bật vị trí của HĐND
quan quyền lực N nước địa phương. Thực hiện tốt chức năng quyết
định điều kiện đảm bảo để HĐND thực sự quan quyền lực Nhà nước
địa phương. vậy, không ít người cho rằng: chức năng bản của HĐND
thay mặt nhân dân địa phương quyết định những vấn đ liên quan đến đời
sống của nhân dân địa phương. Mặc hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quan
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẬP TRUNG: 2010 - 2011
1
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp Huyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp Huyện - Người đăng: Mạnh Cường Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp Huyện 9 10 491