Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng

Được đăng lên bởi Ander Lê
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một dân tộc có bề dày lịch sử truyền thống với hàng ngàn
năm dựng nước và giữ nước, đồng thời có truyền thống văn hóa đậm đà bản
sắc dân tộc. Những năm gần đây, vấn đề khai thác bản sắc văn hóa dân tộc
trong sự phát triển du lịch đã được Đảng và Nhà nước quan tâm.
Du lịch được xác định là một ngành có tầm chiến lược mang lại hiệu
quả kinh tế cao trong thời kì hội nhập mở cửa hiện nay, trong đó du lịch văn
hóa góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch nói chung. Du lịch văn hóa
đang trở thành xu thế chủ đạo trong chiến lược phát triển của ngành du lịch
thế giới. Trong Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu rõ: “Phát triển du
lịch tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của đất nước theo hướng du lịch
văn hóa, sinh thái, môi trường; xây dựng các chương trình và các điểm hấp
dẫn du lịch về văn hóa, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh”.
Trong những năm qua du lịch Hải phòng phát triển không ngừng, trong
đó sản phẩm du lịch văn hóa góp một phần không nhỏ. Ngày nay, nhu cầu của
con người không chỉ dừng lại ở sự giao lưu hội nhập về kinh tế mà còn có sự
tiếp xúc, tìm hiểu về văn hóa, con người và phong tục tập quán…giữa các
quốc gia, đây chính là tiền đề cho du lịch văn hóa ngày càng phát triển. Để
thỏa mãn những nhu cầu đó của khách du lịch đòi hỏi người làm công tác du
lịch phải đáp ứng ngày càng lớn không chỉ bề rộng mà cả bề sâu, phải đưa ra
được những sản phẩm du lịch đặc thù mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt
Nam để thu hút khách du lịch hơn nữa. Đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa ở
Hải Phòng vừa là nhu cầu đòi hỏi khách quan vừa là mục tiêu phát triển kinh
doanh du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Tuy nhiên trong những năm vừa qua sự phát triển của du lịch văn hóa
Hải Phòng chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, còn mang tính tự phát và
đơn điệu. Chủ yếu Hải Phòng mới chỉ phát triển một số điểm ở khu vực nội
Sinh viên: Tô Thị Bình Nhung_VH901

1

Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng
thành, khu vực ngoại thành được đánh giá là có nguồn tài nguyên du lịch nhân
văn phong phú nhưng chưa được khai thác nhiều cho hoạt động du lịch. Để
các tài nguyên này trở thành sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn cần có
những định hướng và giải pháp cụ thể.
Chính vì vậy việc nghiên cứu thực trạng khai thác du lịch văn hóa Hải
Phòng, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp để du lịch văn hóa Hải Phòn...
Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng
Sinh viên: Tô Thị Bình Nhung_VH901 1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam một dân tộc bdày lịch sử truyền thống với hàng ngàn
năm dựng nước giữ nước, đồng thời truyền thống văn hóa đậm đà bản
sắc dân tộc. Những năm gần đây, vấn đề khai thác bản sắc văn hóa dân tộc
trong sự phát triển du lịch đã được Đảng và Nhà nước quan tâm.
Du lịch được xác định một ngành tầm chiến lược mang lại hiệu
quả kinh tế cao trong thời hội nhập mở cửa hiện nay, trong đó du lịch văn
hóa góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch nói chung. Du lịch văn hóa
đang trở thành xu thế chủ đạo trong chiến lược phát triển của ngành du lịch
thế giới. Trong Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu rõ: “Phát triển du
lịch tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của đất nước theo hướng du lịch
văn hóa, sinh thái, môi trường; xây dựng các chương trình các điểm hấp
dẫn du lịch về văn hóa, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh”.
Trong những năm qua du lịch Hải phòng phát triển không ngừng, trong
đó sản phẩm du lịch văn hóa góp một phần không nhỏ. Ngày nay, nhu cầu của
con người không chỉ dừng lại sự giao lưu hội nhập vkinh tế còn sự
tiếp xúc, tìm hiểu về văn hóa, con người phong tục tập quán…giữa các
quốc gia, đây chính tiền đcho du lịch văn hóa ngày càng phát triển. Để
thỏa mãn những nhu cầu đó của khách du lịch đòi hỏi người làm công tác du
lịch phải đáp ứng ngày càng lớn không chỉ bề rộng mà cả bề sâu, phải đưa ra
được những sản phẩm du lịch đặc thù mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt
Nam để thu hút khách du lịch hơn nữa. Đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa ở
Hải Phòng vừa nhu cầu đòi hỏi khách quan vừa mục tiêu phát triển kinh
doanh du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Tuy nhiên trong những năm vừa qua sự phát triển của du lịch văn hóa
Hải Phòng chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, còn mang tính tự phát
đơn điệu. Chủ yếu Hải Phòng mới chỉ phát triển một số điểm khu vực nội
Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng - Người đăng: Ander Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng 9 10 448