Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty TNHH Yen of London

Được đăng lên bởi lehuynhbk85
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đề tài: Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động
tại công ty TNHH Yen of London

PhÇN Më ®Çu

Thế giới đang từng bước đi vào nền kinh tế tri thức, chuyển từ việc lấy khoa
học kỹ thuật làm trung tâm sang lấy con người làm trung tâm. Yếu tố con người đã
và đang trở thành tài sản quý giá nhất của mỗi quốc gia nói chung và mỗi doanh
nghiệp nói riêng. Bởi nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết
định sự tồn tại và phát triển lâu dài của quốc gia cũng như của doanh nghiệp đó.
Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, để đứng vững trong
cạnh tranh, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tích cực khai thác triệt để
nhân tố con người. Muốn vậy, cần phải hiểu tâm lý, động cơ của người lao động
để từ đó, nhà quản lý sử dụng các biện pháp tác động vào đối tượng để khai thác
hết thế mạnh, tiềm năng của con người. Nhiều doanh nhân thành đạt cho rằng các
doanh nghiệp hơn thua nhau ở chỗ họ nắm trong tay nguồn lực nhân sự như thế
nào. Nhưng vấn đề được đặt ra là làm cách nào để người lao động gắn bó lâu dài
với doanh nghiệp của mình, phát huy hết khả năng trình độ chuyên môn và tại sao
trong cùng một môi trường làm việc, thái độ và động cơ làm việc của người lao
động lại khác nhau? Người chăm chỉ, người năng động nhưng lại có người lười
nhác, thụ động,…? Vấn đề quản trị nhân sự đã không phải đơn giản và đặc biệt sự
biến động trong ngành may mặc luôn là sự khó khăn và đau đầu của nhiều nhà
lãnh đạo.
Để giải đáp vấn đề này, qua thời gian đi thực tế và khảo sát thực trạng về động
cơ của người lao động ở công ty Yen of London Hải Phòng, đề tài: “Một số giải
pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty TNHH Yen of
London” nhằm góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề nêu trên.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về việc nghiên cứu động cơ hoạt động của con
người và sự cần thiết tạo động lực làm việc cho người lao động.
Chương 2: Thực trạng động cơ hoạt động của người lao động trong Công ty
TNHH Yen of London.
Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lao động của
người lao động ở Công ty Yen of London.
Sinh viên : Nguyễn Thị Thu Ngân
Lớp
: QT1103N

1

Tên đề tài: Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động
tại công ty TNHH Yen of London

ch-¬ng1

c¬ së lý luËn chung vÒ viÖc nghiªn cøu ®éng c¬ ho¹t ®éng cña
con ng-êi vµ sù cÇn thiÕt t¹o ®éng lùc lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng
1.1. Những vấn đề chung.
1.1.1....
Tên đề tài: Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động
tại công ty TNHH Yen of London
Sinh viên : Nguyễn Thị Thu Ngân 1
Lớp : QT1103N
PhÇN Më ®Çu
Thế giới đang từng bước đi vào nền kinh tế tri thc, chuyn t vic ly khoa
hc k thut làm trung tâm sang lấy con người làm trung tâm. Yếu t con người đã
đang trở thành tài sn quý giá nht ca mi quc gia nói chung mi doanh
nghip nói riêng. Bi ngun nhân lc mt trong nhng yếu t quan trng quyết
định s tn ti và phát trin lâu dài ca quốc gia cũng như của doanh nghiệp đó.
Trong nn kinh tế th trường và hi nhp kinh tế quc tế, để đứng vng trong
cnh tranh, c doanh nghip sn xut kinh doanh phi tích cc khai thác triệt đ
nhân t con người. Mun vy, cn phi hiểu tâm lý, động của người lao động
để t đó, nquản lý s dng các biện pháp tác động vào đối tượng đ khai thác
hết thế mnh, tiềm năng của con ngưi. Nhiều doanh nhân thành đt cho rng các
doanh nghiệp hơn thua nhau ch h nm trong tay ngun lc nhân s như thế
nào. Nhưng vấn đ được đặt ra làm cách nào đ người lao động gn bó lâu dài
vi doanh nghip ca mình, phát huy hết kh năng trình độ chuyên môn ti sao
trong cùng mt môi trường làm việc, thái độ và động làm việc của người lao
động lại khác nhau? Người chăm chỉ, người năng động nhưng lại người lười
nhác, th động,…? Vấn đề qun tr nhân s đã không phải đơn giản đc bit s
biến động trong ngành may mc luôn s khó khăn đau đu ca nhiu nhà
lãnh đạo.
Để giải đáp vấn đề này, qua thời gian đi thực tếkho sát thc trng v động
của người lao động công ty Yen of London Hi Phòng, đ tài: “Một s gii
pháp to động cơ làm việc tích cực cho người lao động ti công ty TNHH Yen of
London” nhằm góp phn làm sáng t mt s vấn đề nêu trên.
Ngoài phn m đầu và kết lun, kết cu ca đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý lun chung v vic nghiên cứu động cơ hoạt động ca con
ngưi và s cn thiết tạo động lc làm việc cho người lao động.
Chương 2: Thc trạng động hoạt động của người lao động trong Công ty
TNHH Yen of London.
Chương 3: Đề xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu lao động ca
người lao động Công ty Yen of London.
Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty TNHH Yen of London - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty TNHH Yen of London - Người đăng: lehuynhbk85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty TNHH Yen of London 9 10 229