Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp giảm rủi ro trong phương thức thanh tóan tín dụng

Được đăng lên bởi martinbluebear
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá của nhân loại, hoạt động kinh tế
quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ và giữ một vị trí khá quan trọng trong giai đoạn
công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển
của ngoại thương, công tác thanh toán quốc tế cũng không ngừng được mở rộng và
hoàn thiện. Để phù hợp với tính đa dạng và phong phú của mối quan hệ thương mại,
người ta đã thiết lập nhiều phương thức thanh toán khác nhau như: phương thức thanh
toán chuyển tiền (Remittance), phương thức uỷ thác thu (Collection), phương thức
thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit). Nếu như hai phương thức đầu đều
bất lợi cho một bên là người mua hoặc người bán, ngân hàng chỉ là trung gian và
không bị ràng buộc trách nhiệm phải thanh toán, thì phương thức tín dụng chứng từ tỏ
ra ưu việt hơn, nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên tham gia. Chính những ưu
điểm nổi bật này mà phương thức tín dụng chứng từ được ưa chuộng hơn.
Bản thân phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt, song nó
không phải là phương thức thanh toán tránh được rủi ro cho các bên tham gia một cách
tuyệt đối. Thực tế cho thấy, các bên tham gia của Việt Nam bước vào thị trường thế
giới đa phần là mới lạ, kinh nghiệm còn non trẻ. Trong điều kiện đó các ngân hàng và
các doanh nghiệp XNK đã gặp nhiều khó khăn khi phát sinh những rủi ro trong việc
thanh toán bằng tín dụng chứng từ, có trường hợp bị thiệt hại lên đến hàng triệu đôla.
Do vậy, việc phát triển và hoàn thiện công tác thanh toán quốc tế, cụ thể là nghiên cứu
và phòng chống rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ là một trong những mối
quan tâm thường xuyên của mỗi ngân hàng.
Sau một thời gian kiến tập tại phòng Thanh toán quốc tế, Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Phú Tài, tôi quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp
hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng đầu
tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Tài”. Trên cơ sở thực tiễn cùng với việc áp
dụng một số phương pháp luận khoa học như duy vật biện chứng, phân tích, tổng hợp,
thống kê, so sánh..., trong giới hạn một bài Báo cáo, đề tài tập trung nghiên cứu những

1

vấn đề chung nhất về các rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng; từ đó,
đưa ra những giải pháp khắc phục thiết thực.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài Báo cáo gồm ba phần chính:
I. Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triền Việt Nam Chi
nhánh Phú Tài
II. Thực trạng rủi ro tron...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá của nhân loại, hoạt động kinh tế
quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ và giữ một vị trí khá quan trọng trong giai đoạn
công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển
của ngoại thương, công tác thanh toán quốc tế cũng không ngừng được mở rộng
hoàn thiện. Để phù hợp với tính đa dạng phong phú của mối quan hệ thương mại,
người ta đã thiết lập nhiều phương thức thanh toán khác nhau như: phương thức thanh
toán chuyển tiền (Remittance), phương thức uỷ thác thu (Collection), phương thức
thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit). Nếu như hai phương thức đầu đều
bất lợi cho một n người mua hoặc người bán, ngân hàng chỉ trung gian
không bị ràng buộc trách nhiệm phải thanh toán, thì phương thức tín dụng chứng từ tỏ
ra ưu việt hơn, đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên tham gia. Chính những ưu
điểm nổi bật này mà phương thức tín dụng chứng từ được ưa chuộng hơn.
Bản thân phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt, song
không phải là phương thức thanh toán tránh được rủi ro cho các bên tham gia một cách
tuyệt đối. Thực tế cho thấy, các bên tham gia của Việt Nam bước vào thị trường thế
giới đa phần mới lạ, kinh nghiệm còn non trẻ. Trong điều kiện đó các ngân hàng
các doanh nghiệp XNK đã gặp nhiều khó khăn khi phát sinh những rủi ro trong việc
thanh toán bằng tín dụng chứng từ, trường hợp bị thiệt hại lên đến hàng triệu đôla.
Do vậy, việc phát triển và hoàn thiện công tác thanh toán quốc tế, cụ thể là nghiên cứu
phòng chống rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ là một trong những mối
quan tâm thường xuyên của mỗi ngân hàng.
Sau một thời gian kiến tập tại phòng Thanh toán quốc tế, Ngân hàng Đầu
Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Phú Tài, tôi quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp
hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng đầu
tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Tài”. Trên cơ sở thực tiễn cùng với việc áp
dụng một số phương pháp luận khoa học như duy vật biện chứng, phân tích, tổng hợp,
thống kê, so sánh..., trong giới hạn một bài Báo cáo, đề tài tập trung nghiên cứu những
1
Một số phương pháp giảm rủi ro trong phương thức thanh tóan tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp giảm rủi ro trong phương thức thanh tóan tín dụng - Người đăng: martinbluebear
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Một số phương pháp giảm rủi ro trong phương thức thanh tóan tín dụng 9 10 230