Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRẦN NHÂN TÔNG

Được đăng lên bởi Toan Trung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRẦN NHÂN TÔNG
LÊ MẠNH THÁT

Vua Trần Nhân Tông đã sống cuộc đời oanh liệt và hoành tráng, có những đóng góp to lớn và thiết
thực cho dân tộc và Phật giáo.Thế thì, vua đã sống và hành động theo hướng nào, dưới sự tác
động của những suy nghĩ tư tưởng gì?
Ngày nay, toàn bộ những tác phẩm của vua Trần Nhân Tông do Thánh đăng ngữ lục ghi lại như
“Thiền lâm thiết chủy ngữ lục”, “Thiền lâm thiết chủy hậu lục”, “Đại hương hải ấn thi tập”,” Tăng già
toái sự” và “Thạch thất mị ngữ” hoàn toàn đã tán thất. Những gì còn lại chỉ gồm một số bài thơ, văn
và ngữ lục được chép rải rác đó đây trong các tác phẩm Việt Nam về sau như Thánh đăng ngữ lục,
Việt âm thi tập, Thiền tông bản hạnh, Tam tổ thực lục v.v. và một số các tác phẩm Trung Quốc
như Thiên nam hành ký, Trần Cương Trung thi tậpv.v. Cho nên, việc nghiên cứu tư tưởng vua Trần
Nhân Tông không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên, căn cứ vào những gì hiện còn được lưu lại, ta có thể
phác họa sơ qua một số vấn đề mà vua Trần Nhân Tông đã từng quan tâm suy nghĩ.
Thứ nhất, từ nhỏ vua Trần Nhân Tông đã quan tâm đến Phật giáo, nhưng khi lên nắm chính quyền,
vấn đề đầu tiên là phải bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của tổ quốc. Vì thế, có thể dễ
dàng thấy rằng vua Trần Nhân Tông phải tập trung suy nghĩ những vấn đề chính trị, kinh tế, ngoại
giao và quân sự của đất nước. Phải đưa ra được một sách lược tổng quát để có thể chiến thắng
trong cuộc chiến đấu với kẻ thù. Việc chiến đấu với kẻ thù trong hai cuộc chiến tranh giữ nước năm
1285 và 1288 đã hoàn toàn thắng lợi, như đã trình bày ở trên. Thế thì, phương lược tổng quát chỉ
đạo cho hai cuộc chiến tranh đó là gì? Câu trả lời tất nhiên là phải huy động mọi tiềm lực dân tộc
cho cuộc chiến đấu. Nhưng tiềm lực dân tộc là gì và huy động làm sao?
Tiềm lực dân tộc trước hết nằm ở lòng yêu nước của mọi người dân không phân biệt thành phần xã
hội, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc. Chính xuyên qua chủ trương này, mà ta thấy trong các đội
quân tiến đánh quân Nguyên của vua Trần Nhân Tông có những người thuộc dòng dõi thân vương
như Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tung...; có những người xuất phát từ dân thường
như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái ... ; nhưng cũng có những người là nô tỳ như Yết Kiêu, Dã
Tượng; có những người còn rất trẻ như Trần Quốc Toản, nhưng cũng có những người rất già như
các vị bô lão tham gia hội nghị Diên Hồng với tiếng hô “quyết chiến”; có những người thuộc các dân
tộc thiểu số, như Hà Đặc, Hà Chương, có những đạo sĩ ngoại quốc ...
MT S VN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRN NHÂN TÔNG
LÊ MNH THÁT
Vua Trần Nhân Tông đã sống cuộc đời oanh liệt hoành tráng, những đóng góp to lớn thiết
thực cho dân tộc Phật giáo.Thế thì, vua đã sống và hành động theo hướng nào, dưới s tác
động của những suy nghĩ tư tưởng gì?
Ngày nay, toàn bộ những c phẩm của vua Trần Nhân Tông do Thánh đăng ngữ lục ghi lại như
“Thiền lâm thiết chủy ngữ lục”, “Thiền lâm thiết chủy hậu lục”, “Đại hương hảin thi tập”,” Tăng già
toái sự” và “Thạch thất mị ngữ” hoàn toàn đã tán thất. Những gì còn lại chỉ gồm một số bài thơ, văn
và ngữ lục được chép rải rác đó đây trong các tác phẩm Việt Nam về sau như Thánh đăng ngữ lục,
Việt âm thi tập, Thiền tông bản hạnh, Tam tổ thực lục v.v. một số các tác phẩm Trung Quốc
như Thiên nam hành ký, Trần Cương Trung thi tậpv.v. Cho nên, việc nghiên cứu tưởng vua Trần
Nhân Tông không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên, căn cứ vào những hiện còn được lưu lại, ta thể
phác họa sơ qua một số vấn đề mà vua Trần Nhân Tông đã từng quan tâm suy nghĩ.
Thứ nhất, từ nhỏ vua Trần Nhân Tông đã quan tâm đến Phật giáo, nhưng khi lên nắm chính quyền,
vấn đề đầu tiên phải bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ nền độc lập của tổ quốc. thế, thể dễ
dàng thấy rằng vua Trần Nhân Tông phải tập trung suy nghĩ những vấn đề chính trị, kinh tế, ngoại
giao quân s của đất nước. Phải đưa ra được một sách lược tổng quát để có thể chiến thắng
trong cuộc chiến đấu với kẻ thù. Việc chiến đấu với kẻ thù trong hai cuộc chiến tranh giữ nước năm
1285 1288 đã hoàn toàn thắng lợi, như đã trình bày trên. Thế thì, phương ợc tổng quát chỉ
đạo cho hai cuộc chiến tranh đó gì? Câu trả lời tất nhiên phải huy động mọi tiềm lực dân tộc
cho cuộc chiến đấu. Nhưng tiềm lực dân tộc là gì và huy động làm sao?
Tiềm lực dân tộc trước hết nằm ở lòng yêu nước của mọi người dân không phân biệt thành phần xã
hội, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc. Chính xuyên qua chủ trương này, mà ta thấy trong các đội
quân tiến đánh quân Nguyên của vua Trần Nhân Tông những người thuộc dòng dõi thân vương
như Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tung...; có những người xuất phát từ dân thường
như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái ... ; nhưng cũng những người tỳ n Yết Kiêu,
Tượng; những người còn rất trẻ như Trần Quốc Toản, nhưng cũng những người rất già như
các vị bô lão tham gia hội nghị Diên Hồng với tiếng hô “quyết chiến”; có những người thuộc các dân
tộc thiểu số, như Hà Đặc, Hà Chương, có những đạo sĩ ngoại quốc như Hứa Tông Đạo, thậm chí có
những người là tướng tá của kẻ thù như Trương Hiển... Có được một sự tập hợp rộng rãi các thành
phần dân tộc khác nhau như thế phải xuất phát từ một chính sách đoàn kết rộng lớn.
Nhưng chính sách đoàn kết này chỉ thể thực hiện được, khi người dân người lãnh đạo đất
nước cùng chung một quyền lợi để bảo vệ một đối tượng để chiến đấu. Trong lời Hịch gửi
tướng lĩnh, quan binh sĩ, Trần Hưng Đạo đã thay lời Trần Nhân Tông nói điểm này: “Các
ngươi lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không áo mặc thì ta cho áo, không ăn thì ta
cho cơm, quan thấp thì ta thăng tước, lộc ít thì ta cấp lương, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta
cho ngựa, lúc ra quân thì cùng nhau sống chết, lúc nhà thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên
đãi đám tỳ tướng, Ngột Lang đãi kẻ phụ tá, nào kém gì? Nay các ngươi ngồi nhìn chúa nhục mà
không biết lo, thân chịu quốc sỉ không biết thẹn, làm tướng triều đình đứng hầu quân mọi
không biết tức, nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết giận.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRẦN NHÂN TÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRẦN NHÂN TÔNG - Người đăng: Toan Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRẦN NHÂN TÔNG 9 10 744