Ktl-icon-tai-lieu

Mua hàng là yêu nước

Được đăng lên bởi levulanthanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con người sinh ra không lựa chọn được gia đình cũng như đất
nước của mình. Sinh ra là người Việt, có nghĩa chúng ta được
thừa kế lịch sử dân tộc, truyền thống văn hóa cũng như tình
trạng kinh tế xã hội của đất nước. Nếu đất nước tự do, dân chủ,
giàu có và hùng mạnh, chúng ta có may mắn được hưởng lợi để
tiếp tục phát triển. Nếu đất nước đói nghèo, bất bình đẳng, ô
nhiễm và mất tự do, chúng ta sẽ phải tiếp tục gồng gánh sức
nặng di sản đó dù muốn hay không. Nhưng dù sinh ra ở quốc
gia nào, cũng giống như câu ngạn ngữ “con không chê bố mẹ
nghèo”, ai cũng có tình yêu, sự gắn bó và trách nhiệm với quốc
gia và dân tộc. Lòng yêu nước được xây dựng trong gia đình,
cộng đồng và cuộc sống. Nói cách khác, đất nước đã một phần
tạo dựng lên con người ta, và định nghĩa ta là ai. Và trong
trường hợp này, ta là một người Việt Nam!

Chính vì vậy, khi phong trào “người Việt Nam dùng hàng Việt
Nam” được khởi xướng, nó động vào một tình cảm thiêng liêng,
một tố chất sẵn có trong mỗi con người Việt Nam. Ngoài ý nghĩa
ủng hộ cho các doanh nghiệp “Made in Vietnam”, nó còn có ý
nghĩa đạo đức, trong trường hợp này là lòng yêu nước. Nếu đặt
hai sản phẩm tương tự về chất lượng, kiểu mẫu và giá bán, một
sản xuất bởi doanh nghiệp Việt Nam và một sản xuất bởi doanh
nghiệp nước ngoài, để tỏ lòng yêu nước chắc đa số người Việt sẽ
lựa chọn hàng Việt Nam.
Tuy nhiên, liệu cứ chọn hàng Việt Nam là yêu nước không? Việc
lựa chọn này có bị đơn giản hóa quá không? Trong trường hợp
nào thì hợp với đạo lý, trong trường hợp nào thì không? Đó
không phải là câu hỏi dễ trả lời, đặc biệt trong thời kỳ toàn cầu

hóa khi các chuỗi sản xuất và tiêu dùng không chỉ nằm gọn
trong một quốc gia.
Một khách hàng mua bất cứ một sản phẩm nào, có nghĩa họ
tham gia vào một giao dịch theo hợp đồng. Giao dịch này chỉ
công bằng nếu như sản phẩm xứng với đồng tiền bỏ ra, thông
qua giá được xác định bởi thị trường tự do. Để được đối xử công
bằng, hàng hóa và dịch vụ khách hàng mua từ công ty Việt
Nam không được đắt hơn hoặc tồi hơn hàng hóa và dịch vụ
cung cấp bởi công ty nước ngoài. Nếu không, về đạo đức, người
mua rơi vào tình trạng bị doanh nghiệp lợi dụng lòng yêu nước
để kiếm lời, và điều này là không công bằng, trái với đạo lý. Về
mặt thị trường, người tiêu dùng có thể ủng hộ một lần, hai lần
nhưng không thể ủng hộ mãi mãi. Chính vì vậy, nếu doanh
nghiệp Việt không dựa vào lợi thế cạnh tranh của mình, mà dựa
vào lòng yêu nước để kinh doanh là sai lầm.
Nếu hỏi tại sao người Việt Nam lại nên dùng hàng Việt Nam thì
...
Con người sinh ra không la chn được gia đình cũng như đt
nước ca mình. Sinh ra là người Vit, có nghĩa chúng ta được
tha kế lch s dân tc, truyn thng văn hóa cũng như tình
trng kinh tế xã hi ca đt nước. Nếu đt nước t do, dân ch,
giàu có và hùng mnh, chúng ta có may mn được hưởng li đ
tiếp tc phát trin. Nếu đt nưc đói nghèo, bt bình đng, ô
nhim và mt t do, chúng ta s phi tiếp tc gng gánh sc
nng di sn đó dù mun hay không. Nhưng dù sinh ra quc
gia nào, cũng ging như câu ngn ng “con không chê b m
nghèo, ai cũng có tình yêu, s gn bó và trách nhim vi quc
gia và dân tc. Lòng yêu nước được xây dng trong gia đình,
cng đng và cuc sng. Nói cách khác, đt nước đã mt phn
to dng lên con người ta, và đnh nghĩa ta là ai. Và trong
trường hp này, ta là mt người Vit Nam!
Chính vì vy, khi phong trào “người Vit Nam dùng hàng Vit
Nam” được khi xướng, nó đng vào mt tình cm thiêng liêng,
mt t cht sn có trong mi con ngưi Vit Nam. Ngoài ý nghĩa
ng h cho các doanh nghip “Made in Vietnam”, nó còn có ý
nghĩa đo đc, trong trường hp này là lòng yêu nước. Nếu đt
hai sn phm tương t v cht lượng, kiu mu và giá bán, mt
sn xut bi doanh nghip Vit Nam và mt sn xut bi doanh
nghip nước ngoài, đ t lòng yêu nước chc đa s người Vit s
la chn hàng Vit Nam.
Tuy nhiên, liu c chn hàng Vit Nam là yêu nước không? Vic
la chn này có b đơn gin hóa quá không? Trong trường hp
nào thì hp vi đo lý, trong trường hp nào thì không? Đó
không phi là câu hi d tr li, đc bit trong thi kỳ toàn cu
Mua hàng là yêu nước - Trang 2
Mua hàng là yêu nước - Người đăng: levulanthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mua hàng là yêu nước 9 10 163