Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng dịch vụ sử dụng di động

Được đăng lên bởi Mèo Ngao
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN HỮU THAO

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI
CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ

: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

2

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:
TS. Tạ Đức Khánh
Phản biện 1: ..........................................................................
.........................................................................
Phản biện 2: ..........................................................................
.........................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện cạnh tranh, chất lượng trở thành tiền đề cho hiệu quả hoạt
động và phát triển của các doanh nghiệp Viễn thông, đảm bảo lợi nhuận và khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp. Sản phẩm dịch vụ Viễn thông không phải là vật thể cụ
thể mà là hiệu quả có ích của quá trình truyền đưa tin tức. Chính vì vậy chất lượng
sản phẩm dịch vụ Viễn thông là những tính năng tác dụng của sản phẩm dịch vụ Viễn
thông mà khách hàng sử dụng yêu cầu đáp ứng họ. Những tính năng này bào gồm tốc
độ truyền đưa tin tức, độ chính xác trung thực của việc truyền đưa tin tức và khôi
phục tin tức và độ hoạt động ổn định của các phương tiện thông tin. Nếu thiếu một
trong những tính năng trên thì sản phẩm dịch vụ Viễn thông sẽ mất đi giá trị sử dụng
và gây ra những thiệt hại cho người sử dụng, một số trường hợp gây thiệt hại về vật
chất và tinh thần không thể bù đắp được. Do đó mọi hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp Viễn thông đều phải tập trung vào việc đảm bảo và nâng cao chất lượng.
Đứng trước nguy cơ cạnh tranh gay gắt của thị trường Viễn thông, sự quản lý
chặt chẽ của nhà nước, đòi hỏi các công ty Viễn thông nói chung và EVNTelecom
nói riêng phải có những chiến lược kinh doanh hoàn hảo, biết phát huy lợi thế cạnh
tranh, phải biết xác định những yếu tố nào có ảnh hưởng đến yếu tố chất lượng dịch
vụ cung cấp cho khách hàng, những yếu tố nào có tác động mạnh mẽ đến quyết đị...
1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN TNG VIT NAM
HC VIN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN TNG
---------------------------------------
NGUYN HU THAO
NG CAO CHẤT LƯỢNG DCH V VIN THÔNG TI
CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LC
CHUYÊN NGÀNH : QUN TR KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ KINH DOANH VÀ QUN LÝ
NI, NĂM 2011
Nâng cao chất lượng dịch vụ sử dụng di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng dịch vụ sử dụng di động - Người đăng: Mèo Ngao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nâng cao chất lượng dịch vụ sử dụng di động 9 10 265