Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Y tế Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi Nguyen Dao
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỪ VIẾT TẮT
BYT: Bộ Y tế
BNV: Bộ Nội vụ
BTC: Bộ Tài chính
CP: Chính phủ
ĐCSVN: Đảng Cộng Sản Việt Nam
KH: Kế hoạch
NĐ: Nghị định
PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật
PL: Pháp luật
TT: Thông tư
TTLT: Thông tư liên tịch
TW: Trung Ương
SYT: Sở Y tế

1

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................................4
PHẦN I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM..........................................................................6
I. Lý luận chung về thực hiện pháp luật............................................................6
1.Khái niệm về pháp luật:.................................................................................6
2.Thực hiện pháp luật:.......................................................................................6
3. Cơ quan hành chính nhà nước.......................................................................7
5. Công chức nhà nước......................................................................................7
6. Thực hiện Pháp Luật trong Quản lý công.....................................................8
7. Áp dụng pháp luật.........................................................................................8
8. Vi phạm pháp luật.........................................................................................8
PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP
LUẬT TRONG NGÀNH Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ..........................................9
TRONG NHỮNG NĂM QUA..............................................................................9
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN................................................................................9
1. Công tác tổ chức, triển khai, thực hiện..........................................................9
1.1. Tổ chức quán triệt...............................................................................9
1.2. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện...........9
2. Kết quả thực hiện nội dung và các giải pháp..............................................10
2.1. Về mục tiêu và đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật...........10
2.2. Nội dung pháp luật được tuyên truyền.............................................11
2.3. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện
công tác phổ biến giáo dục pháp luật......................................................13
2.4. Đổi mới nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo
dục pháp luật hiện có.......................................
TỪ VIẾT TẮT
BYT: Bộ Y tế
BNV: Bộ Nội vụ
BTC: Bộ Tài chính
CP: Chính phủ
ĐCSVN: Đảng Cộng Sản Việt Nam
KH: Kế hoạch
NĐ: Nghị định
PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật
PL: Pháp luật
TT: Thông tư
TTLT: Thông tư liên tịch
TW: Trung Ương
SYT: Sở Y tế
1
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Y tế Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Y tế Thừa Thiên Huế - Người đăng: Nguyen Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Y tế Thừa Thiên Huế 9 10 820