Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ

Được đăng lên bởi Mưa Hạ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nói về dân ông cha đã đúc kết “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là
dân”. Trong lich sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, ông cha ta đã luôn luôn
đánh giá cao và rất coi trọng vai trò của nhân dân. Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng
định: nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử. Bác Hồ đã vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác – Lênin; kế thừa và phát triển những tinh hoa của triết học phương
đông và phương tây cũng như những tư tưởng tiến bộ của ông cha ta về nhân
dân, đưa ra những quan điểm về nhân dân rất độc đáo. Bác nói “Trong bầu trời
không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực
lượng đoàn kết của toàn dân”. Và Người dạy “Nước phải lấy dân làm gốc… Gốc
có vững thì cây mới bền… Dân chúng đồng lòng thì việc gì cũng làm được. Dân
chúng không ủng hộ thì việc gì làm cũng không nên”. Quan điểm cơ bản, xuyên
suốt của Đảng ta về nhân dân là: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân”.
Đảng ta và Bác Hồ luôn luôn đề cao vai trò của nhân dân, vai trò của công
tác dân vận, công tác vận động quần chúng và thường xuyên chăm lo mối quan
hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; coi đây là một trong những công tác cơ
bản, có tính chiến lược, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân
tộc. Thực hiện công tác dân vận là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn
dân. Coi trọng công tác dân vận là điều đã được thể hiện một cách nhất quán
trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu
cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Thông qua công tác dân vận,
Đảng đã phát huy cao độ sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên động lực
to lớn đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển.
Dân chủ là quy luật phát triển của xã hội, xã hội phát triển càng cao thì yêu
cầu dân chủ cũng càng lớn. Mỗi thời kì của cách mạng thì có những yêu cầu dân
chủ khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rất sớm và sâu sắc vấn đề dân
chủ và vai trò của việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo Người, dân
chủ có nghĩa là dân là chủ. “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì
1

dân là chủ”. Người giải thích: dân là chủ thì nhà nước, chính phủ, mọi cán bộ,
công chức, viên chức trong bộ máy công quyền phải hết lòng, hết sức tận tụy
làm đầy tớ, công bộc trung thành của nhân dân. “Chính phủ và Đảng chỉ mưu
giải phóng cho nhân dân, vì thế, bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà
làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Để mở rộng quyền làm chủ của nhân
dân, giải quyết những thắc mắc, khi...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 !"#$%&'()'(*+
,,#"-#"."/* 0*12,3456
78'9$,:#"7$% ;,<=>$,:#*
12,?45@AB,"C)#*".B'D
B'D')''EF+*
'")GCH"-+,#;,!"#FI"9
JGKFL !"#(JH:FL&
'M#*# N'9:'(BO-HPQRP
)JH(FQS=/JTJH'M S
*+JTJH5 UCHDFOV5
$P*O8W&TB,H:*
O;,<=#"/*"/*
,,+GI'9V5XH#HPG
TH,7)O(@#H+"#),D
FOY'MZ($&TB,H:*O*
+ !&T,",TH*#O#G#
 0#".,'MCTH+,-G,
"#'9P*"'DY$,*O'(B[MB(5
ITH>"#A#:,H: !G,
OB,#+$\H:*H.I(B:#5+&
#('$&TB,H:AB,"C 
S*GB,"C*V+V+B,"C#J5
I*( 2]9J*,H:J)5I
*, 0*7<=0Y2\"-$(H$$Z-
*"/*TB,GH**!^#'9
*1* '('(*77#-J
_
Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ - Người đăng: Mưa Hạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ 9 10 854