Ktl-icon-tai-lieu

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi phamhahoa
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN DUY SINH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO
THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính - ngân hàng
Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG DỜN

TP Hồ Chí Minh tháng 07/2009

LỜI CAM ĐOAN
Nội dung và số liệu phân tích trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc
lập của học viên và chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào.
-------------------

MỤC LỤC
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Mở đầu ........................................................................................

Trang
1

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI .............................................................

3

Tổng quan về ngân hàng thương mại ......................................

3

1.1.1

Khái niệm ....................................................................................

3

1.1.2

Chức năng của ngân hàng thương mại ........................................

4

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng ..........................

4

1.2.1

Khái niệm về rủi ro ......................................................................

4

1.2.2

Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng .............................................

5

1.2.3

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng ................................

6

1.2.4

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong kinh doanh ngân hàng ..........

7

1.2.5

Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

1.1

1.2

và nền kinh tế -xã hội ..................................................................

8

Quản trị rủi ro thanh khoản .....................................................

9

1.3.1

Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản ........................

9

1.3.2

Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản ..........................................

13

1.3.3

Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản .............................

10

1.3.4

Cung và cầu về thanh khoản ........................................................

11

1.3.5

Đánh giá trạng thái thanh khoản ..................................................

12

1.3.6

Chiến lược quản trị thanh khoản .................................................

12

1.3.6.1 Đường lối chung về quản trị thanh khoản ...................................

12

1.3.6.2 Các chiến lược quản trị tha...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN DUY SINH
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO
THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính - ngân hàng
Mã s: 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG DỜN
TP Hồ Chí Minh tháng 07/2009
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - Người đăng: phamhahoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 9 10 653