Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Thanh Hoá trong cung cấp dịch vụ viễn thông

Được đăng lên bởi Vân Anh Nguyễn
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3971 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Khóa luận tốt nghiệp Đại học

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC
CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP.........................................................................
1.1. KHÁI NIỆM CẠNH TRANH..................................................................................
1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CẠNH TRANH.......................................................

1.2.1. Vai trò của cạnh tranh.....................................................................................
1.2.2. Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.............................
1.3. MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH.............................................................................
1.4. VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH..............................................................................

1.4.1. Vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế quốc dân......................................
1.4.2. Vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp..................................................
1.4.3. Vai trò của cạnh tranh đối với người tiêu dùng............................................
1.5. CÁC HÌNH THỨC CẠNH TRANH CHỦ YẾU..................................................

1.5.1. Cạnh tranh bằng sản phẩm............................................................................
1.5.2. Cạnh tranh về giá...........................................................................................
1.5.3. Cạnh tranh về phân phối và bán hàng...........................................................
1.5.4. Cạnh tranh về thời cơ thị trường...................................................................
1.6. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP.......................................

1.6.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh................................................................
1.6.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh...........................................
1.6.3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp............................
1.7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
DOANH NGHIỆP.........................................................................................................

1.7.1. Các nhân tố chủ quan....................................................................................
1.7.2. Các nhân tố khách quan................................................
Khóa luận tốt nghiệp Đại học
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH NĂNG LỰC
CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP.........................................................................
1.1. KHÁI NIỆM CẠNH TRANH..................................................................................
1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CẠNH TRANH.......................................................
1.2.1. Vai trò của cạnh tranh.....................................................................................
1.2.2. Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.............................
1.3. MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH.............................................................................
1.4. VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH..............................................................................
1.4.1. Vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế quốc dân......................................
1.4.2. Vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp..................................................
1.4.3. Vai trò của cạnh tranh đối với người tiêu dùng............................................
1.5. CÁC HÌNH THỨC CẠNH TRANH CHỦ YẾU..................................................
1.5.1. Cạnh tranh bằng sản phẩm............................................................................
1.5.2. Cạnh tranh về giá...........................................................................................
1.5.3. Cạnh tranh về phân phối và bán hàng...........................................................
1.5.4. Cạnh tranh về thời cơ thị trường...................................................................
1.6. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP.......................................
1.6.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh................................................................
1.6.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh...........................................
1.6.3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp............................
1.7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
DOANH NGHIỆP.........................................................................................................
1.7.1. Các nhân tố chủ quan....................................................................................
1.7.2. Các nhân tố khách quan................................................................................
1.8. TÌNH HÌNH CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG
CNTT VIỆT NAM.........................................................................................................
1.8.1. Cạnh tranh trên lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam.........................................
1.8.2. Vài nét về môi trường kinh doanh VT – CNTT Việt Nam..........................
1.8.3.Vai trò của cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam:.....................
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA VNPT THANH HÓA TRONG
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG................................................................................
2.1. NH HÌNH CẠNH TRANH TRÊN TH TRƯỜNG VT CNTT VIỆT
NAM................................................................................................................................
2.1.1. Cạnh tranh trên lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam.........................................
2.1.2. Vài nét về môi trường kinh doanh VT – CNTT Việt Nam..........................
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Vân Anh – Lớp D08QTBC1. Page i
Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Thanh Hoá trong cung cấp dịch vụ viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Thanh Hoá trong cung cấp dịch vụ viễn thông - Người đăng: Vân Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Thanh Hoá trong cung cấp dịch vụ viễn thông 9 10 287