Ktl-icon-tai-lieu

Ngành giải trí thể thao tại TP.Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG I. GIÔÙI THIEÄU
1.1 Ñaët vaán ñeà.
Vieäc thieát keá, phaùt trieån vaø thöïc hieän nhöõng heä thoáng môùi vaø phöùc taïp laø moät
trong nhöõng khoù khaên haàu nhö chöa bao giôø ñöôïc thöïc hieän moät caùch troïn veïn
trong caùc thaäp kæ tröôùc.
Ngaøy nay, kinh teá phaùt trieån ngaøy caøng nhanh, söï caïnh tranh ngaøy caøng gay
gaét, vieäc taïo ra caùc heä thoáng môùi vaø phöùc taïp vôùi hieäu suaát cao trong söï giôùi haïn
veà nguoàn löïc v thôøi gian laø raát caàn thieát. Chính ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc phöông
thöùc môùi trong hoaïch ñònh, toå chöùc vaø kieåm soaùt vieäc taïo ra caùc heä thoáng nhö
treân, ñoù laø muïc ñích coát loõi cuûa quaûn lyù döï aùn.
Moät soá döï aùn taïi nöôùc ta ñình treä do nhieàu nguyeân nhaân nhö thieáu voán ñaàu
tö, hay do aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng kinh teá, nhöng treân heát laø do vieäc hoaïch
ñònh, toå chöùc quaûn lyù chöa ñaït hieäu quaû cao, do ñ nhoùm chuùng toâi choïn ñeà taøi:
“Hoaïch ñònh, toå chöùc, quaûn lyù cho döï aùn xaây döïng khu theå thao-giaûi trí cuûa coâng
ty T&S”.
1.2 Muïc tieâu.
Vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñöôïc hoïc veà quaûn lyù döï aùn v moät soá moân hoïc
khaùc ñeå phaùt trieån moät döï aùn, hoaïch ñònh, toå chöùc, quaûn lyù cho tình huoáng thöïc teá
nhaèm söû duïng hieäu quaû nguoàn löïc vaø thôøi gian daønh cho döï aùn.
1.3 Noäi dung.
Tìm kieám caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán döï aùn.
Thu thaäp, phaân tích döõ lieäu.
1
Ngành giải trí thể thao tại TP.Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành giải trí thể thao tại TP.Hồ Chí Minh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ngành giải trí thể thao tại TP.Hồ Chí Minh 9 10 481