Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành bao bì nhựa

Được đăng lên bởi Thiên Điểu
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghieân cöùu aùp duïng SXSH cho ngaønh bao bì nhöïa
Nghieân cöùu ñieån hình coâng ty coå phaàn Vaên Hoùa Taân Bình

Th.s Nguyeãn Ngoïc Chaâu

CHÖÔNG 1
MÔÛ ÑAÀU

1.1. TÍNH CAÀN THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI
Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi ngaønh coâng nghieäp nhöïa ñang phaùt trieån
nhanh choùng. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu thò hieáu ngöôøi tieâu duøng, caùc saûn phaåm ngaønh
nhöïa ngaøy caøng ña daïng veà chuûng loaïi vaø phong phuù veà maøu saéc. Söï ña daïng
phong phuù naøy daãn ñeán vieäc lieân tuïc thay ñoåi nguyeân lieäu. Hieän nay saûn löôïng
coâng nghieäp ngaønh nhöïa ñaït treân 2.350.000 taán/naêm. Nhöõng naêm qua, ngaønh nhöïa
coù toác ñoä phaùt trieån cao töø 30-40%. Kim nghaïch xuaát khaåu caùc saûn phaåm nhöïa
nhöõng naêm gaàn ñaây laø 2,5% vaø muïc tieâu ñeán naêm 2010 laø 10-15%. Muïc tieâu ñeà ra
trong quy hoaïch toång theå cuûa ngaønh nhöïa ñeán naêm 2010 laø:
• Döï kieán tyû leä cô caáu saûn phaåm:
+ Caùc saûn phaåm bao bì: 30%
+ Saûn phaåm cho vaät lieäu xaây döïng:20%
+ Saûn phaåm cho coâng nghieäp ñieän, ñieän töû, oâ toâ maùy moùc:15%
+ Saûn phaåm ñoà gia duïng laø:20%
+ Caùc saûn phaåm khaùc laø:15%
• Kim nghaïch xuaát khaåu ñaït 1 tyû USD caùc saûn phaåm nhöïa vaøo naêm
2010, taêng töø möùc 600 trieäu USD naêm 2007.
•

Toác ñoä taêng tröôûng bình quaân laø 35%.

•

Saûn löôïng ñaït 2.950.000 taán /naêm.

SVTH. Trònh Thò Thanh Thaûo

Trang 1

Nghieân cöùu aùp duïng SXSH cho ngaønh bao bì nhöïa
Nghieân cöùu ñieån hình coâng ty coå phaàn Vaên Hoùa Taân Bình

Th.s Nguyeãn Ngoïc Chaâu

Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc vuøng phuï caän chieám 80% toång saûn löôïng
quoác gia, hieän coù 2145 cô sôû saûn xuaát nhöïa. Chính vì theá noù quyeát ñònh söï phaùt
trieån hay tuït haäu cuûa caû ngaønh nhöïa Vieät Nam.
Toác ñoä taêng tröôûng ngaønh nhöïa nhöõng naêm qua laø 30-40% ñoùng goùp phaàn
lôùn vaøo taêng tröôûng kinh teá cuûa thaønh phoá. Tuy nhieân söï phaùt trieån kinh teá cuûa
ngaønh nhöïa môùi laø ñieàu kieän caàn cho quaù trình phaùt trieån kinh teá nhöng chöa ñuû, söï
oâ nhieãm moâi tröôøng hieän nay cuûa ngaønh treân ñòa baøn thaønh phoá cuõng theå hieän roõ
neùt nhö taêng tröôûng. Ñaây laø ngaønh coâng nghieäp tieâu bieåu cho caùc hoaït ñoäng saûn
xuaát trong nöôùc, vôùi nhieàu quy moâ vaø hình thöùc saûn xuaát, thu huùt löôïng lôùn lao
ñoäng. Cuøng vôùi toác ñoä phaùt trieån nhanh choùng veà saûn löôïng saûn xuaát vaø chaát löôïng
saûn phaåm, ngaønh bao bì nhöïa cuõng nhanh choùng gaây taùc ñoäng vaø aûnh höôûng xaáu
ñeán moâi tröôøng...
Nghieânùu aùp duïng SXSH cho ngaønh bao bì nïa Th.s Nguyeãn Ngoïc Chaâu
Nghieânùu ñieån hình coâng ty coå phaàn Vaên Hoùa Taân Bình
CHÖÔNG 1
MÔÛ ÑAÀU

1.1. TÍNH CAÀN THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI
Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi ngaønh coâng nghieäp nhöïa ñang phaùt trieån
nhanh choùng. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu thò hieáu ngöôøi tieâu duøng, caùc saûn phaåm ngaønh
nhöïa ngaøy caøng ña daïng veà chuûng loaïi vaø phong phuù veà maøu saéc. Söï ña daïng
phong phuù naøy daãn ñeán vieäc lieân tuïc thay ñoåi nguyeân lieäu. Hieän nay saûn löôïng
coâng nghieäp ngaønh nhöïa ñaït treân 2.350.000 taán/naêm. Nhöõng naêm qua, ngaønh nhöïa
coù toác ñoä phaùt trieån cao töø 30-40%. Kim nghaïch xuaát khaåu caùc saûn phaåm nhöïa
nhöõng naêm gaàn ñaây laø 2,5% vaø muïc tieâu ñeán naêm 2010 l10-15%. Muïc tieâu ñeà ra
trong quy hoaïch toång theå cuûa ngaønh nhöïa ñeán naêm 2010 laø:
Döï kieán tyû leä cô caáu saûn phaåm:
+ Caùc saûn phaåm bao bì: 30%
+ Saûn phaåm cho vaät lieäu xaây döïng:20%
+ Saûn phaåm cho coâng nghieäp ñieän, ñieän töû, oâ toâ maùy moùc:15%
+ Saûn phaåm ñoà gia duïng laø:20%
+ Caùc saûn phaåm khaùc laø:15%
Kim nghaïch xuaát khaåu ñaït 1 tyû USD caùc saûn phaåm nhöïa vaøo naêm
2010, taêng töø möùc 600 trieäu USD naêm 2007.
Toác ñoä taêng tröôûng bình quaân laø 35%.
Saûn löôïng ñaït 2.950.000 taán /naêm.
SVTH. Trònh Thò Thanh Thaûo Trang 1
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành bao bì nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành bao bì nhựa - Người đăng: Thiên Điểu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành bao bì nhựa 9 10 729