Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các dạng tồn tại của vũng – vịnh ở Việt Nam

Được đăng lên bởi cobedeghet9x-khmt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thủy văn môi trường

GVHD: Huỳnh Tiến Đạt

Mục Lục


Chương mở đầu
Vũng - vịnh ven bờ biển phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều trung
tâm kinh tế, đô thị và cảng biển lớn cỡ Quốc tế phát triển gắn với vũng vịnh ven bờ
biển.
Việt Nam có vùng biển chủ quyền rộng khoảng 1.000.000 km2 và bờ biển dài
trên 3200km với 3 loại địa hệ ven bờ tiêu biểu là các vũng – vịnh, vùng cửa sông
(hình phễu, châu thổ và liman) và đầm phá. Chúng là kết quả tương tác giữa các quá
trình nội sinh và ngoại sinh, là kết quả tương tác giữa các yếu tố động lực ngoại
sinh sông, sóng và thủy triều ở dải bờ biển. Mỗi loại có những đặc trưng riêng
không chỉ về mặt hình thái mà về quá trình tiến hóa bờ, động lực hình thành và tổ
hợp các dạng địa hình phản ánh đặc trưng hình thái đó. Dưới góc độ địa lý tự nhiên
– địa mạo chúng là các địa hệ ven bờ. Dưới góc độ địa chất đó là các thể địa chất
hiện đại. Dưới góc độ trầm tích học, chúng là các nhóm tướng trầm tích theo nguồn
góc phát sinh. Dưới góc độ sinh thái, chúng là các hệ sinh thái lớn và quan trọng ở
dải bờ biển, bao gồm các tiểu hệ thành phần.
Trong phạm vi hạn hẹp của tiểu luận nên em chỉ nghiên cứu về một loại địa
hình ven bờ biển Việt Nam đó là hệ thống vũng – vịnh và các dạng tồn tại của
chúng. Trong khi nghiên cứu không khỏi những thiếu sót, mong thầy cô và các bạn
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Trang 1

Thủy văn môi trường

GVHD: Huỳnh Tiến Đạt

giúp đỡ, đóng góp ý kiến để em có thể bổ sung và hoàn thiện bài tiểu luận cũng như
kiến thức của bản thân.
Bằng phương pháp quan sát, thu thập thông tin, kiểm kê và phân tích dữ liệu,
số liệu về các đặc trưng, hình thái và cấu trúc của vũng – vịnh để có thể phân loại
các dạng tồn tại của hệ thống vũng – vịnh ven bờ biển Việt Nam.

Chương I: Khái quát về vũng -vịnh ở Việt Nam
1.1 Khái niệm vũng-vịnh
Theo “Từ điển Địa chất giải thích” (Nguyễn Văn Chiển và nnk, 1979) thì "Vịnh
là phần biển ăn sâu vào lục địa, có cửa mở rộng ra phía khơi với chiều rộng đáng
kể. Vũng biển là phần biển ăn sâu vào lục địa, nối với ngoài khơi thường chỉ bằng
các khe, lạch không lớn... Vũng biển còn được gọi là vịnh nhỏ".
Theo từ điển Việt Nam thì vũng – vịnh ven bờ biển Việt Nam được hiểu là một
phần của biển lõm vào lục địa hoặc do đảo chắn tạo thành một vùng nước khép kín
ở mức độ nhất định mà trong đó động lực biển thống trị.
Có thể so sánh thuật ngữ tương đương với nước ngoài như sau:
1.1.1 Vịnh biển (Gulf): Nằm trên một vùng rộng lớn của thềm lục địa, hoặc vùng
biển nước sâu. Trên đáy có thể có mặt ...
Thủy văn môi trường GVHD: Huỳnh Tiến Đạt
Mục Lục
Mục Lục


Chương mở đầu
Vũng - vịnh ven bờ biển phổ biến nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều trung
tâm kinh tế, đô thcảng biển lớn cỡ Quốc tế phát triển gắn với vũng vịnh ven bờ
biển.
Việt Nam có vùng biển chủ quyền rộng khoảng 1.000.000 km
2
bờ biển dài
trên 3200km với 3 loại địa hệ ven bờ tiêu biểu các vũng vịnh, vùng cửa sông
(hình phễu, châu thổ và liman) và đầm phá. Chúng là kết quả tương tác giữa các quá
trình nội sinh ngoại sinh, kết quả tương tác giữa các yếu tố động lực ngoại
sinh sông, sóng thủy triều dải bờ biển. Mỗi loại những đặc trưng riêng
không chỉ về mặt hình thái về quá trình tiến hóa bờ, động lực hình thành tổ
hợp các dạng địa hình phản ánh đặc trưng hình thái đó. Dưới góc độ địa tự nhiên
địa mạo chúng các địa hệ ven bờ. Dưới góc độ địa chất đó các thể địa chất
hiện đại. Dưới góc độ trầm tích học, chúng các nhóm tướng trầm tích theo nguồn
góc phát sinh. Dưới góc độ sinh thái, chúng các hệ sinh thái lớn quan trọng
dải bờ biển, bao gồm các tiểu hệ thành phần.
Trong phạm vi hạn hẹp của tiểu luận nên em chỉ nghiên cứu về một loại địa
hình ven bờ biển Việt Nam đó hệ thống vũng vịnh các dạng tồn tại của
chúng. Trong khi nghiên cứu không khỏi những thiếu sót, mong thầy các bạn
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Tiên Trang 1
Nghiên cứu các dạng tồn tại của vũng – vịnh ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các dạng tồn tại của vũng – vịnh ở Việt Nam - Người đăng: cobedeghet9x-khmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu các dạng tồn tại của vũng – vịnh ở Việt Nam 9 10 339