Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Được đăng lên bởi Lê Đức
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 2731 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUỲNH THỊ THU SƯƠNG

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG
CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ,
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU:
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI
MÃ SỐ: 62.34.01.21

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUỲNH THỊ THU SƯƠNG

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG
CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ,
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU:
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI
MÃ SỐ: 62.34.01.21

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS,TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012

i

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự
hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ” là công
trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các kết quả nghiên cứu trong Luận án là trung thực và chưa từng được công bố
trong bất kỳ công trình nào khác.

Nghiên cứu sinh

Huỳnh Thị Thu Sương

ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI.............................................................................................. 1
2. MụC TIÊU NGHIÊN CứU .................................................................................................... 3
3. ĐốI TƯợNG VÀ PHạM VI NGHIÊN CứU............................................................................... 3
3.1 Đối tượng nghiên cứu............................................................................................... 3 
3.2 Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................. 4 
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứU ............................................................................................ 4
4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính........................................................................... 4 
4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng........................................................................ 5 
5. TổNG QUAN Về TÌNH HÌNH NGHIÊN CứU CÓ LIÊN QUAN ĐếN LUậN ÁN ........................... 6
5.1 Công trình nghiên cứu của Whipple và Russell........................................................ 7 
5.2 Công trình nghiên cứu của Togar và Sridharan ............
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
HUNH TH THU SƯƠNG
NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH
HƯỞNG ĐẾN S HP TÁC TRONG
CHUI CUNG NG ĐỒ G,
TRƯỜNG HP NGHIÊN CU:
VÙNG ĐÔNG NAM B
CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MI
MÃ S: 62.34.01.21
LUN ÁN TIN SĨ KINH T
THÀNH PH H CHÍ MINH, NĂM 2012
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ - Người đăng: Lê Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 9 10 563