Ktl-icon-tai-lieu

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy xyanua trong nước sử dụng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Cu2+

Được đăng lên bởi namlun
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2910 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường Đại Học Sư Phạm

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoa Hóa

____________

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: ĐOÀN THỊ HỒNG ĐIỆP
Lớp:

08CHP (Cử nhân hóa Phân tích – Môi trường)

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy
xyanua trong nước sử dụng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Cu2+”
2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ và thiết bị:
Nguyên liệu, hóa chất:
- NaCN ( Mecrk).
- NaOH (Trung Quốc).
- AgNO3 (Trung Quốc).
- K2Cr2O45% (Trung Quốc).
- 5-(4-dimetylaminobenzyliden) rôdamin (Úc).
- CuSO4 .5H2O (Trung Quốc).
- H2O2 30% (Việt Nam).
- Chất chuẩn NaCl (Trung Quốc).
- HCl đặc. (Trung Quốc).
- NH4OH 25%, NH4Cl (Trung Quốc).
- CH3COOH, CH3COONa (Trung Quốc).
- Nước cất 2 lần.
- Một số hóa chất cần thiết khác.
Dụng cụ:
- Pipet 25ml, 20ml, 10ml, 5ml, 2ml, 1ml.
- Bình định mức 1000ml, 500ml, 250ml, 100ml.
- Cốc thủy tinh 200ml.
- Buret 10ml.
- Bình tam giác 250ml.
- Đũa thủy tinh.

Máy móc, thiết bị:
- Máy đo pH Meter (JANWAY).
- Cân kỹ thuật PLS310-3 với độ chính xác d=0.001g.
3. Nội dung nghiên cứu
- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy xyanua trong nước.
- Độ chuyển hóa của quá trình phân hủy xyanua được theo dõi bằng phương
pháp chuẩn độ dùng AgNO3 với chỉ thị 5-(4-dimetylaminobenzyliden) rôdamin.
4. Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Bùi Xuân Vững
5. Ngày giao đề tài

:

6. Ngày hoàn thành

: 15/05/2012

Chủ nhiệm khoa

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Lê Tự Hải

TS. Bùi Xuân Vững

Sinh viên đã hoàn thành và nộp báo cáo cho Khoa vào ngày …tháng…năm 2012.
Kết quả điểm đánh giá:
Ngày….., tháng…., năm 2012
Chủ tịch hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤ LỤ
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
1. Đặt vấn đề ........................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 2
3.2. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy xyanua trong nước sử dụng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Cu2+ - Người đăng: namlun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy xyanua trong nước sử dụng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Cu2+ 9 10 121