Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu cấc yếu tố ảnh hưởng đến sự thu nhận chế phẩm Protease ngoại bào của Bacillus amyloloquefacien N1

Được đăng lên bởi petnando
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 71, số 2, năm 2012

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THU NHẬN CHẾ PHẨM
PROTEASE NGOẠI BÀO CỦA Bacillus amyloliquefacien N1
Đỗ Thị Bích Thủy
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tóm tắt. Một số điều kiện ảnh hưởng đến khả năng thu nhận chế phẩm protease
ngoại bào của chủng B. amyloliquefaciens N1, phân lập từ nem chua Huế, như
thành phần môi trường, nhiệt độ nuôi cấy, pH ban đầu và thời gian lên men đã
được nghiên cứu. Kết quả cho thấy rằng tinh bột hòa tan là nguồn carbon bổ sung
vào môi trường cơ bản (MTCB), có chứa 1% petone, 0,3% cao thịt và 0,5% NaCl,
làm cho quá trình thu nhận chế phẩm protease ngoại bào của B. amyloliquefaciens
N1 tốt nhất; hoạt độ protease trong môi trường nuôi cấy đạt được 0,758 HP/ml, lớn
hơn so với mẫu đối chứng (0,613 HP/ml) 1,2 lần. Trong tất cả các nguồn nitơ bổ
sung vào MTCB, chỉ có casein làm cho hoạt độ protease (0,758 HP/ml) cao hơn
mẫu đối chứng (0,511 HP/ml). Các thí nghiệm có bổ sung kết hợp các nguồn nitơ
và carbon vào môi trường nuôi cấy, hoạt độ protease không tăng so với khi khảo sát
ảnh hưởng riêng rẽ nguồn tinh bột. Trên cơ sở khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng
tinh bột (0,25%-1,75%) đến khả năng sinh tổng hợp protease của chủng này, hoạt
độ quan sát đạt được giá trị cao nhất (0,760 HP/ml) ở hàm lượng tinh bột 0,75%.
Môi trường nuôi cấy có thành phần thích hợp cho quá trình thu nhận chế phẩm
protease ngoại bào B. Amyloliquefaciens N1 được gọi là môi trường thích hợp
(MTTH). Nuôi cấy Bacillus amyloliquefaciens N1 trong MTTH, hoạt độ protease
đạt cao nhất ở pH ban đầu bằng 8 và nhiệt độ 35oC. Thời gian thu nhận enzyme
thích hợp nhất khi nuôi cấy chủng này trong các điều kiện trên là 32 giờ với hoạt
độ đạt được là 0,777 HP/ml.
Từ khóa: Bacillus amyloliquefaciens N1, môi trường, nhiệt độ, protease, thu nhận.

1. Đặt vấn đề
Protease là enzyme xúc tác thủy phân các mối liên kết peptide trong phân tử
protein. Nó được ứng dụng một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công
nghiệp chế biến thực phẩm, y học, nông nghiệp, công nghiệp thuộc da, công nghiệp sản
xuất xà phòng... và chiếm khoảng 60% thị trường enzyme.
Chế phẩm enzyme này có thể thu nhận từ nhiều nguồn khác nhau như thực vật,
động vật và vi sinh vật. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới, đa số các chế phẩm enzyme
này được thu nhận từ vi sinh vật do có nhiều ưu điểm vượt trội như chu kỳ phát triển
279

ngắn, môi trường nuôi cấy rẻ, dễ điều khiển…. Vì vậy, hai phần ba protease ứng dụng
trong công nghiệp được sản xuất...
279
TP CHÍ KHOA HC, Đại hc Huế, tp 71, s 2, năm 2012
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH ỞNG ĐẾN SỰ THU NHẬN CHẾ PHẨM
PROTEASE NGOẠI BÀO CỦA Bacillus amyloliquefacien N1
Đỗ Th Bích Thy
Trường Đại học Nông Lâm, Đại hc Huế
m tt. Mt s điu kin ảnh hưng đến kh năng thu nhn chế phm protease
ngoi bào ca chng B. amyloliquefaciens N1, phân lp t nem chua Huế, như
thành phần môi trường, nhit độ nuôi cy, pH ban đu thời gian n men đã
được nghiên cu. Kết qu cho thy rng tinh bt a tan ngun carbon b sung
vào môi trường bản (MTCB), cha 1% petone, 0,3% cao tht 0,5% NaCl,
làm cho quá trình thu nhn chế phm protease ngoi bào ca B. amyloliquefaciens
N1 tt nht; hoạt độ protease trong môi trưng ni cy đạt đưc 0,758 HP/ml, ln
n so vi mẫu đối chng (0,613 HP/ml) 1,2 ln. Trong tt c c ngun nitơ b
sung o MTCB, ch casein làm cho hot đ protease (0,758 HP/ml) cao n
mẫu đi chng (0,511 HP/ml). Các thí nghim có b sung kết hp các nguồn nitơ
và carbon vào môi trường nuôi cy, hoạt đ protease không tăng so vi khi khot
ảnh hưởng riêng r ngun tinh bột. Trên sở kho sát ảnh hưởng của hàm lượng
tinh bt (0,25%-1,75%) đến khng sinh tổng hp protease ca chng này, hot
độ quan t đạt được giá tr cao nht (0,760 HP/ml) hàm lượng tinh bt 0,75%.
Môi trường nuôi cy có thành phn thích hp cho quá trình thu nhn chế phm
protease ngoi bào B. Amyloliquefaciens N1 được gọi môi trường thích hp
(MTTH). Nuôi cy Bacillus amyloliquefaciens N1 trong MTTH, hot độ protease
đạt cao nht pH ban đu bng 8 và nhit độ 35
o
C. Thi gian thu nhn enzyme
thích hp nht khi nuôi cy chủng này trong các điều kin trên 32 gi vi hot
độ đạt được là 0,777 HP/ml.
T khóa: Bacillus amyloliquefaciens N1, môi trường, nhiệt độ, protease, thu nhn.
1. Đặt vấn đề
Protease là enzyme xúc tác thy phân các mi liên kết peptide trong phân t
protein. được ng dng mt cách rng rãi trong nhiu lĩnh vực khác nhau như ng
nghip chế biến thc phm, y hc, nông nghip, công nghip thuc da, công nghip sn
xut phòng... chiếm khong 60% th trường enzyme.
Chế phm enzyme này có th thu nhn t nhiu ngun khác nhau như thc vt,
động vt vi sinh vt. Tuy nhiên, hin nay trên thế giới, đa số các chế phm enzyme
này được thu nhn t vi sinh vt do có nhiều ưu điểm vượt tri như chu k phát trin
Nghiên cứu cấc yếu tố ảnh hưởng đến sự thu nhận chế phẩm Protease ngoại bào của Bacillus amyloloquefacien N1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu cấc yếu tố ảnh hưởng đến sự thu nhận chế phẩm Protease ngoại bào của Bacillus amyloloquefacien N1 - Người đăng: petnando
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghiên cứu cấc yếu tố ảnh hưởng đến sự thu nhận chế phẩm Protease ngoại bào của Bacillus amyloloquefacien N1 9 10 213