Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TĂNG
TRƢỞNG ĐƢỜNG KÍNH RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG
THƢỜNG XANH MIỀN BẮC VIỆT NAM
Chuyên ngành: Lâm sinh
Mã số: 62.62.02.05

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP

THÁI NGUYÊN - 2015

Công trình được hoàn thành tại:
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Văn Con
2. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

Ngƣời phản biện 1: ………….....…......…………………
……………………....………………..
Ngƣời phản biện 2: …………………..….………………
………………………...……………..
Ngƣời phản biện 3: …………………….…..……………
………………………...……………..

Luận án sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Đại học
Họp tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Vào hồi

giờ

ngày

tháng

năm 2015

Có thể tìm hiểu luận án tại:
Thƣ viện Quốc gia
Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên
Thƣ viện Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1)

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Con, Trần Thị Thu Hà
(2014), “Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên lá
rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn”, Tạp
chí NN & PTNT, Số 6, tr. 187-191.

2)

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Con, Trần Thị Thu Hà
(2014), “Động thái cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh
tại Vườn Quốc gia Ba Bể”, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số
3, tr. 3417-3423.

3)

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thị Thu Hà (2014), “Nghiên cứu
một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại
VQG Vũ Quang – Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp,
Số 3, tr. 3408-3416.

4)

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thị Thu Hà (2015), “Xây dựng
mô hình quá trình chết, tái sinh bổ sung, chuyển cấp cho rừng
tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang và đề xuất ứng dụng”,
Tạp chí NN & PTNT, Số kỳ 3 + 4/Tháng 2, tr. 250-256.

5)

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Con, Trần Thị Thu Hà (2015).
“Nghiên cứu phân nhóm loài theo một số đặc trưng sinh trưởng
phục vụ xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính theo nhóm
loài cho bốn khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí
Khoa học Lâm nghiệp, Số 2, (Đang chờ in).

1
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Rừng tự nhiên trên phạm vi toàn thế giới đang bị giảm sút một cách
báo động cả về diện tích và chất lượng kéo theo nhiều hệ lụy về
khủng khoảng sinh thái. Vì vậy, quản lý rừng tự nhiên bền vững đã,
đang và sẽ là chủ đề nóng được nhiều quốc gia, nhiều tổ chức và toàn
nhân loại quan tâm. Để quản lý rừng tự nhiên bền vững, chúng ta cần
có hiểu biết về 3 vấn đề cơ bản sau: (i) tăng trưởng đường kính làm
cơ sở xác đị...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
NGUYN TH THU HIN
NGHIÊN CU CU TRÚC VÀ XÂY DNG MÔ NH TĂNG
TRƢỞNG ĐƢNG KÍNH RNG T NHIÊN RNG
TNG XANH MIN BC VIT NAM
Chuyên ngành: Lâm sinh
Mã s: 62.62.02.05
TÓM TT LUN ÁN TIN LÂM NGHIP
THÁI NGUYÊN - 2015
Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng 9 10 815