Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP  CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI  NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT  NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

NGUYỄN THANH HÙNG 

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP 
CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI 
NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 
NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI 
MàSỐ: 60.34.10 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 

Giảng viên hướng dẫn khoa học: 

TS. NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN 

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009

MỤC LỤC 
Danh mục các từ viết tắt 
Danh mục các bảng biểu 
Danh mục các hình 
MỞ ĐẦU 
(1)  Cơ sở hình thành đề tài ......................................................................................i 
(2)  Mục đích nghiên cứu.........................................................................................ii 
(3)  Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................iii 
(4)  Phạm vi nghiên cứu..........................................................................................iii 
(5)  Ý nghĩa thực tiễn của đề tài..............................................................................iii 
(6)  Quy trình nghiên cứu ....................................................................................... iv 
(7)  Bố cục của đề tài............................................................................................... v 
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ CÁC MÔ HÌNH 
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
1.1  DỊCH VỤ ......................................................................................................... 1 
1.1.1  Khái niệm dịch vụ.......................................................................................... 1 
1.1.2  Đặc tính dịch vụ............................................................................................. 2 
1.1.2.1  Tính vô hình................................................................................................ 2 
1.1.2.2  Tính không đồng nhất ................................................................................. 2 
1.1.2.3  Tính không thể tách rời ............................................................................... 3 
1.1.2.4  Tính không thể cất trữ................................................................................. 3 
1.1.2.5  Tính thiếu cân đối trong năng lực quan hệ.................................................. 3 
1.2  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ............................................................................... 4 
1.2.1  Khái niệm chất lượng dịch vụ ...........................
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO
TRƯỜNGĐẠIHỌCKINHTẾTP.HỒCHÍMINH
NGUYỄNTHANHHÙNG
NGHNCỨUCHTLƯNG DỊCHVỤCUNGCP
CHOKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPCỦACÁCCHI
NHÁNHNGÂNHÀNGĐUTƯVÀPHÁTTRIỂNVIỆT
NAMTRÊNĐỊABÀNTHÀNHPHỐHỒCHÍM INH
CHUYÊNNGÀNH:THƯƠNGMẠI
MÃSỐ:60.34.10
LUẬNVĂNTHẠCSĨ KINHTẾ
Giảngviênhướngdẫnkhoahọc:
TS.NGÔTHỊ NGỌCHUYỀN
TP.HỒCHÍMINH–NĂM2009
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP  CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI  NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT  NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP  CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI  NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT  NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP  CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CHI  NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT  NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  9 10 393