Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chính sách Khoa Học và Công Nghệ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3699 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số 15 (12/2008)

MỤC LỤC
NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KH&CN

Hoàng Trọng Cư
50 năm Ủy ban Khoa học Nhà nước
Nguyễn Văn Học
Liên kết nghiên cứu với giảng dạy: ý tưởng và thực tiễn
Lê Thành Ý
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Nguyễn Nghĩa
Cơ hội và thách thức đối với đổi mới quản lý khoa học và công nghệ sau khi
nước ta gia nhập WTO
Nguyễn Mạnh Quân
Giải pháp chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công
nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập kinh tế quốc tế
Bạch Tân Sinh
Tác động của chuyển đổi chính sách KH&CN đến chuyển đổi việc tạo ra và sử
dụng tri thức tại viện NC&TK
Hoàng Ngọc Doanh
Bàn về sửa luật khoa học và công nghệ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ
KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI
Hoàng Xuân Long
Xu hướng mới về liên kết giữa viện, trường và doanh nghiệp trên thế giới
Nguyễn Thanh Thịnh
Đổi mới định hướng kế hoạch hóa, chương trình khoa học và công nghệ ở nước
ngoài và gợi suy cho Việt Nam
Nguyễn Quang Tuấn

1

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số 15 (12/2008)

Một số kinh nghiệm về đào tạo tiến sỹ tại đại học Toronto, Canada

2

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số 15 (12/2008)

CONTENTS
RESEARCH OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY
1. Hoang Trong Cu
Fifty years of the State Committee for Science
2. Nguyen Van Hoc
The linkages between research and education: the idea and reality
3. Le Thanh Y
Support for technology innovation in business firms
4. Nguyen Nghia
Opportunities and challenges for the innovation of science and technology
management in Vietnam after joining WTO
5. Nguyen Manh Quan
Policy solutions for increasing the role of science and technology
intelligentsia during the period of industrialization, modernization and
integration into the world economy
6. Bach Tan Sinh
The impacts of the transmission of science and technology policies on the
transmission of creation and utilization of knowledge at R&D institutions
7. Hoang Ngoc Doanh
Discussion on the amendment of Science and Technology Law in organizing
the implementation of science and technology tasks
INTERNATIONAL EXPERIENCE
8. Hoang Xuan Long
New trends of the linkages between research institutions and universities in
the world
9. Nguyen Thanh Thinh
Innovation oriented planning, science and technology programs in foreign
countries and implications for Vietnam
10. Nguyen Quang Tuan
Experiences of Ph.D education at the University of Toronto

3

N...
NGHIÊN CU CHÍNH SÁCH KHOA HC VÀ CÔNG NGH S 15 (12/2008)
1
MC LC
NGHIÊN CU CHÍNH SÁCH KH&CN
Hoàng Trng Cư
50 năm y ban Khoa hc Nhà nước
Nguyn Văn Hc
Liên kết nghiên cu vi ging dy: ý tưởng và thc tin
Lê Thành Ý
H tr doanh nghip đổi mi công ngh
Nguyn Nghĩa
Cơ hi và thách thc đối vi đổi mi qun lý khoa hc và công ngh sau khi
nước ta gia nhp WTO
Nguyn Mnh Quân
Gi
i pháp chính sách phát huy vai trò ca đội ngũ trí thc khoa hc và công
ngh trong thi k đẩy mnh công nghip hóa, hin đại hóa đất nước và hi
nhp kinh tế quc tế
Bch Tân Sinh
Tác động ca chuyn đổi chính sách KH&CN đến chuyn đổi vic to ra và s
dng tri thc ti vin NC&TK
Hoàng Ngc Doanh
Bàn v sa lut khoa hc và công ngh trong vic t chc thc hi
n nhim v
khoa hc và công ngh
KINH NGHIM NƯỚC NGOÀI
Hoàng Xuân Long
Xu hướng mi v liên kết gia vin, trường và doanh nghip trên thế gii
Nguyn Thanh Thnh
Đổi mi định hướng kế hoch hóa, chương trình khoa hc và công ngh nước
ngoài và gi suy cho Vit Nam
Nguyn Quang Tun
Nghiên cứu chính sách Khoa Học và Công Nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chính sách Khoa Học và Công Nghệ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Nghiên cứu chính sách Khoa Học và Công Nghệ 9 10 448