Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Cửu Long

Được đăng lên bởi Huynh Thi Minh Tam
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 3287 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
----------

Lê Thị Hiệu

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HẠN HÁN
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Hà Nội-Năm 2012

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
----------

Lê Thị Hiệu

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HẠN HÁN
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Chuyên ngành:
Mã số:

Thủy văn học
60.44.90

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. VŨ THỊ THU LAN

Hà Nội-Năm 2012

2

LỜI CẢM ƠN

Luận văn thạc sỹ khoa học: “Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng Đồng bằng
sông Hồng” được hoàn thành tại khoa Khí tượng – thủy văn – Hải dương học thuộc
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội tháng 12 năm 2011,
dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS. Vũ Thị Thu Lan, Viện Địa lý, Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn TS. Vũ Thị Thu Lan đã tận tình hướng dẫn
trong suốt quá trình nghiên cứu luận văn.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Thầy, Cô giáo trong khoa Khí
tượng Thủy văn và Hải dương học đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tác giả trong
quá trình học tập, nghiên cứu.
Cuối cùng tác giả xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động
viên tác giả rất nhiều trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.
Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên luận văn không tranh khỏi
những thiếu sót. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được những đóng góp quý báu từ
thầy cô và những độc giả quan tâm.
TÁC GIẢ

1

MỤ LỤC
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................2
CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CÚU HẠN HÁN TRÊN
THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ...................................................................................3
1.1. Tổng quan tình hình cứu hạn hán trên thế giới .....................................................4
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu hạn hán ở Việt Nam ..........................................9
CHƢƠNG 2 HIỆN TRẠNG HẠN HÁN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 16
2.1. Điều kiện tự nhiên, KT-XH vùng ĐBSH ............................................................16
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................16
2.1.2. Điều kiện KT –XH vùng ĐBSH ......................................................................25
2.2. Tài nguyên nƣớc vùng ĐBSH .............................................................................26
2.2.1. Dòng chảy mùa lũ .............................
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
----------
Lê Thị Hiệu
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HẠN HÁN
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Hà Nội-Năm 2012
Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Cửu Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Cửu Long - Người đăng: Huynh Thi Minh Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Cửu Long 9 10 616