Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Le CauChutoto
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG

TIỂU LUẬN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Đề tài :
Xây dựng đề cương nghiên cứu tính đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng
sinh học của loài thạch sùng ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

Sinh viên : ………
Lớp

: …….

GVHD

: ……..

1. Đối tượng: Loài thạch sùng.
2. Phạm vi: Vườn quốc gia Cúc Phương.
3. Mục đích: Nghiên cứu tính đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học của
loài thạch sung ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

4. Mục tiêu: Nghiên cứu loài thạch sung ở vườn quốc gia Cúc Phương làm cơ sở
khoa học cho công tác bảo tồn và phát triển các thành phần loài, điều kiện sống
của chúng. Từ đó sử dụng một các hợp lý trong sự phát triển kinh tế- xã hội.

5. Nội dung:
-

Khảo sát và xác định thành phần loài thạch sùng ở Vườn quốc gia Cúc
Phương.

-

Phân tích đặc điểm hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của một số loài phổ

-

biến tại khu vực nghiên cứu.
Tìm hiểu tình hình khai thác để đề xuất việc sử dụng hợp lý và các biện pháp

-

bảo vệ loài tại khu vực nghiên cứu.
Xác định những loài quí hiếm của vùng và hiện trạng của chúng.

6. Phương pháp nghiên cứu:
-

Lập các tuyến khảo sát
Lập bảng thống kê những loài thạch sùng ( kèm ảnh chụp ) đã biết phân bố ở

-

khu vực nghiên cứu thông qua các tài liệu tham khảo
Chuẩn bị các trang thiết bị: bản đồ, túi vải, dung dịch định hình ( formalin ),

-

giấy bong, bút chì, dụng cụ bắt, máy ảnh , ghi nhật ký, phiếu điều tra..
Phỏng vấn những người hay tiếp tiếp xúc với loài như: thợ săn, những người
chuyên mua bán Thạch sùng trong khu vực về thành phần loài, nơi phân bố,
đặc điểm hình thái, giá bán trên thị trường mua bán động vật…

7. Kết quả nghiên cứu:
Từ nguồn mẫu vật thu được qua các đợt thực địa kết hợp với điều tra và tổng
hợp tại vườn quốc gia Cúc Phương, bước đầu đã xác định được số lượng của 4
loài thạch sùng phổ biến phân bố ở 4 khu vực.

Khu vực

Thạch sùng ngón
vằn lưng

Thạch sùng
đuôi sần

Thạch sùng

Thạch sùng
Việt Nam

1

42

33

44

50

2
3
4

22
7
15

31
13
27

42
29
11

13
22
6

60
50
40
Thạch sùng ngón vằn lưng
Thạch sùng đuôi sần
Thạch sùng
Thạch sùng Việt Nam

30
20
10
0

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

8. Kết luận:
Mặc dù được xác định là có giá trị trong kinh tế cũng như khoa học nhưng thành
phần và số lượng của loài đang có nguy cơ sủy giảm nguyên nhân chính là do
môi trường sống ngày càng bị thu hẹp. Do vậy trong công tác bảo tồn cần thực
hiện nghiêm các giải pháp về quản lý bao gồm: phổ bi...
BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG
TIỂU LUẬN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Đề tài :
Xây dựng đề cương nghiên cứu tính đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng
sinh học của loài thạch sùng ở Vườn quốc gia Cúc Phương.
Sinh viên : ………
Lớp : …….
GVHD : ……..
Nghiên cứu khoa học - Trang 2
Nghiên cứu khoa học - Người đăng: Le CauChutoto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học 9 10 546