Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây

Được đăng lên bởi HUYNHTHANHCHUONG
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn cao học

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây

CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM VỀ SÓNG HÀI
Chương 1 nhắc lại một số kiến thức cơ bản về sóng hài, tác dụng của
sóng hài đối với lưới điện cũng như đưa ra một số phương pháp để hạn chế sóng
hài.
Nội dung chương 1 gồm 4 phần chính :
1.1 Khái niệm về sóng hài
1.2 Ảnh hưởng của sóng hài
1.3 Nguồn tạo sóng hài
1.4 Mạch lọc tích cực

1

Luận văn cao học

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây

1.1 Khái niệm về sóng hài
Chúng ta biết rằng, các dạng sóng điện áp sin được tạo ra tại các nhà
máy điện, trạm điện lớn thì rất tốt. Tuy nhiên, càng di chuyển về phía phụ
tải, đặc biệt là các phụ tải phi tuyến thì các dạng sóng càng bị méo dạng.
Khi đó dạng sóng không còn sin.

H1.1 A- Dạng sóng sin, B- Dạng sóng hài

Sóng hài có thể coi như là tổng của các dạng sóng sin mà tần số của
nó là bội số nguyên của tần số cơ bản.
f(t)

1.5

Fundamental

1

Fifth

0.5
0

Seventh

-0.5
-1
-1.5
0

0.0041

0.0082

0.0123

0.0164

Time Secs

H1.2 Thành phần cơ bản và các hài

- Sử dụng chuỗi Fourier với chu kỳ T - seconds và tần số cơ bản
f=1/T Hz, or ω=2πf rad/s, có thể biểu diễn một sóng hài f(t) với biểu thức
sau :
2

Luận văn cao học

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây
∞

f (t ) = C0 + ∑ Cn cos(nωt + θ n )

(1.1)

n =1

Với :
C0 là giá trị DC của hàm sóng hài f(t)
Cn là giá trị đỉnh của thành phần hài bậc n và θn là giá trị góc pha.
- Phổ của sóng hài được thể hiện theo hình H1.3
1.00
0.90
0.80

Amplitude

0.70

Harmonic spectrum

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1

3

5

7

9

11

13 15 17 19
Harmonic Order

21

23

25

27

29

31

H1.3 Phổ của sóng hài

- THD: Tham số quan trọng nhất dùng để đánh giá sóng hài là hệ số
méo dạng (THD).
∞

THD =

∑

C2n / C1

2

(1.2)

Với C1: Biên độ thành phần cơ bản
Cn là giá trị đỉnh của thành phần hài bậc n .

3

Luận văn cao học

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây

1.2 Ảnh hưởng của sóng hài.
Ảnh hưởng quan trọng nhất của sóng hài đó là việc làm tăng giá trị
hiệu dụng cũng như giá trị đỉnh của dòng điện và điện áp, có thể thấy rõ
qua công thức sau :
T

U RMS =

1
u (t ) 2 dt = U (1) 1 + THDU2
T ∫0

I RMS =

1
i (t ) 2 dt = I (1) 1 + THDI2
∫
T0

T

(1.3)

(1.4)

Đồng thời có thể quan sát 1 cách trực quan qua kết quả sau :

H1.4 Giá trị đỉnh và RMS theo các thành phần sóng hài.

Khi giá trị hiệu dụng và giá trị biên độ của tín hiệu điện áp hay dòng
điện tăng do sóng hài, sẽ dẫn đến hàng loạt những vấn đề sau :
ƒ Làm tăng phát nóng của các...
Lun văn cao hc Nghiên cu mch lc tích cc song song 3 pha 4 dây
1
CHƯƠNG 1
KHÁI NIM V SÓNG HÀI
Chương 1 nhc li mt s kiến thc cơ bn v sóng hài, tác dng ca
sóng hài đối vi lưới đin cũng như đưa ra mt s phương pháp để hn chế sóng
hài.
Ni dung chương 1 gm 4 phn chính :
1.1 Khái nim v sóng hài
1.2 nh hưởng ca sóng hài
1.3 Ngun to sóng hài
1.4 Mch lc tích cc
Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây - Người đăng: HUYNHTHANHCHUONG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây 9 10 361