Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Tr¾c ®Þa §å ¸n tèt nghiÖp
Sinh viªn: Vò ThÞ Hµ Líp: Tr¾c ®Þa A – K48
1
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.................................................................................................... 2
Ch¬ng 1
Kh¸i niÖm chung
1.1 Mét sè d¹ng c«ng t¸c tr¾c ®Þa c«ng tr×nh................................................ 4
1.2 C¸c giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ................ 7
1.3 §Æc ®iÓm líi khèng chÕ thi c«ng .......................................................... 9
1.4 §Æc ®iÓm riªng líi khèng chÕ thi c«ng mét sè c«ng tr×nh.................. 12
Ch¬ng 2
C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh chuyÓn to¹ ®é
2.1Mét sè hÖ to¹ ®é thêng dïng trong tr¾c ®Þa ......................................... 15
2.2 Mét sè hÖ to¹ ®é thêng dïng ë ViÖt Nam........................................... 19
2.3 TÝnh chuyÓn gi÷a c¸c hÖ to¹ ®é............................................................. 21
2.4 PhÐp chiÕu tõ Ellipsoid lªn mÆt ph¼ng.................................................. 34
Ch¬ng 3
Nghiªn cøu mét sè bµI to¸n tÝnh chuyÓn to¹ ®é
trong tr¾c ®Þa c«ng tr×nh
3.1 Nguyªn t¾c chän mÆt chiÕu, mói chiÕu trong T§CT ........................... 38
3.2 Bµi to¸n tÝnh chuyÓn to¹ ®é gi÷a c¸c hÖ to¹ ®é ph¼ng .......................... 41
3.3 Bµi to¸n tÝnh chuyÓn c¸c ®iÓm ®o GPS vÒ hÖ to¹ ®é thi c«ng c«ng tr×nh........ 45
3.4 Bµi to¸n tÝnh chuyÓn vÒ ®é cao khu vùc................................................ 55
KÕt luËn....................................................................................................... 63
Tµi liÖu tham kh¶o ..................................................................................... 64
Phô lôc
Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình 9 10 936