Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG MẠNG 6KV MỎ LỘ THIÊN VÙNG QUẢNG NINH

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

LÊ XUÂN THÀNH

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG MẠNG 6KV
MỎ LỘ THIÊN VÙNG QUẢNG NINH

Ngành:
Mã số:

Kỹ thuật điện.
62.52.02.02

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN

Hà Nội- Năm 2015

2

Công trình được hoàn thành tại: Bộ môn Điện khí hóa,
Khoa Cơ-Điện, trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa

Phản biện 1: TSKH Trần Kỳ Phúc
…………………………………………………………….

Phản biện 2: PGS.TS Trần Bách
…………………………………………………………..

Phản biện 3: PGS. TS Lê Tòng
……………………………………………………………..

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp
Trường họp tại Trường đại học Mỏ - Địa chất vào hồi…..giờ…
ngày … tháng … năm 2015

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: Thư viện Quốc Gia, Hà Nội
hoặc Thư viện Trường đại học Mỏ - Địa chất

13
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chất lượng điện năng đã được quan tâm và nghiên cứu từ đầu
những năm 1980. Những vi phạm về chất lượng điện năng có thể gây ra
những hậu quả nghiêm trọng đối với lưới điện các xí nghiệp công
nghiệp và có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Quốc dân. Các
thiệt hại chủ yếu là do: hư hại thiết bị, gây gián đoạn cung cấp điện do
sụt áp, dao động điện áp vượt quá giới hạn cho phép, gián đoạn cung
cấp điện thời gian ngắn và thời gian dài, sóng hài, chớp điện. Ở Việt
Nam trong những năm gần đây, chất lượng điện năng đã được quan tâm
ở tầm Quốc gia (Nghị định 45, nghị định 137) [15], [16]. Với tầm quan
trọng như thế việc nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng
điện năng lưới 6kV các mỏ lộ thiên Quảng Ninh mang tính cấp thiết và
thời sự.
2. Mục đích nghiên cứu của luận án
Luận án có mục đích nghiên cứu cụ thể như sau: Nghiên cứu,
đánh giá hiện trạng lưới điện trung áp 6kV theo một số chỉ tiêu chính về
chất lượng điện năng để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng
điện năng lưới 6kV các mỏ lộ thiên Quảng Ninh.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của luận án
* Đối tượng nghiên cứu: Mạng 6kV các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh.
* Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng điện áp của lưới 6kV và ảnh hưởng
của chất lượng điện áp tới các thiết bị nhạy cảm với sóng hài.
4. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan về các nghiên cứu chất lượng điện năng ở Việt Nam và thế
giới;
- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng lưới điện trung áp 6kV các mỏ lộ thiên
Quảng Ninh theo một số chỉ tiêu chính về chất lượng điện năng.
- Xây dựng công cụ giám sát độ lệch điện áp và đề xuất giải pháp cải
thiện chất lượng điện áp ở chế độ tĩnh.

4
...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC M - ĐỊA CHT
LÊ XUÂN THÀNH
NGHIÊN CU NÂNG CAO
CHT LƯỢNG ĐIN NĂNG MNG 6KV
M L THIÊN VÙNG QUNG NINH
Ngành: K thut đin.
Mã s: 62.52.02.02
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ K THUT ĐIN
Hà Ni- Năm 2015
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG MẠNG 6KV MỎ LỘ THIÊN VÙNG QUẢNG NINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG MẠNG 6KV MỎ LỘ THIÊN VÙNG QUẢNG NINH - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG MẠNG 6KV MỎ LỘ THIÊN VÙNG QUẢNG NINH 9 10 93