Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
––––––––––––––––––

BÙI PHƯƠNG THÚY

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG
THỜI KÌ ĐỔI MỚI
Chuyên ngành : ĐỊA LÝ HỌC
Mã số
: 60.31.95

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ

Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ NHƯ VÂN

THÁI NGUYÊN - NĂM 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
––––––––––––––––––

BÙI PHƯƠNG THÚY

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG
THỜI KÌ ĐỔI MỚI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ

THÁI NGUYÊN - NĂM 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Một trong những thành tựu đạt được trong thời kì đổi mới của Việt Nam
là tăng trưởng kinh tế đi đôi công bằng xã hội, đặc biệt đối với miền núi và
vùng dân tộc. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất
hàng hoá, đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là các dân tộc thiểu số vùng
đặc biệt khó khăn, được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần. Tuy nhiên,
hiện trạng phát triển KTXH ở Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều mặt khó khăn,
yếu kém. Đó là chất lượng tăng trưởng chưa thực sự ổn định và chưa tương
xứng với tiềm năng, sự phân hóa giàu - nghèo, sự xuống cấp về môi trường
sinh thái, thêm nữa, phải đối mặt tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước
biển dâng. Do đó, để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đòi hỏi chúng ta phải thực
hiện phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững và chất lượng cao hơn.
Nội dung lý luận cũng như thực tiễn phát triển KTXH trong thời kỳ đổi
mới có thể tìm thấy qua thực tiễn huyện miền núi biên giới, dân tộc như huyện
Vị Xuyên, Hà Giang. Việc nghiên cứu sâu sắc tình hình phát triển KTXH là
một cơ sở quan trọng trong nhận thức địa lý địa phương cấp huyện cũng như
trong hệ thống kiến thức địa lý học. Do đó, kết quả đề tài có thể sử dụng để
nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và học tập một số bài về địa lý địa phương
huyện Vị Xuyên trong chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Đồng thời
đưa ra những phương hướng cụ thể phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của
một huyện miền núi, để từ đó có những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện
thành công mục tiêu phát triển KTXH của huyện trong những năm tới.
Với cách đặt vấn đề nêu trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:
"Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên, Hà Giang
thời kỳ đổi mớ...
S hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
––––––––––––––––––
BÙI PHƯƠNG THÚY
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG
THỜI KÌ ĐỔI MỚI
Chuyên ngành : ĐỊA LÝ HỌC
Mã số : 60.31.95
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ
Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ NHƯ VÂN
THÁI NGUYÊN - NĂM 2010
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG THỜI KÌ ĐỔI MỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG THỜI KÌ ĐỔI MỚI - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG THỜI KÌ ĐỔI MỚI 9 10 46