Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5646 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

NGHIÊM VÂN KHANH

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
HỮU CƠ BẰNG CÔNG NGHỆ Ủ SINH HỌC CẤP KHÍ
TỰ NHIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn
Mã số: 62.85.06.10

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT

Hà Nội – Năm 2012

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Xây dựng

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thái
Người hướng dẫn khoa học 2: GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ

Phản biện 1: GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng
Phản biện 2: PGS. TS. Trịnh Thị Thanh
Phản biện 3: TS. Lưu Đức Cường

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước
họp tại Trường Đại học Xây dựng
Vào hồi………giờ…….ngày……tháng………năm

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Quốc gia và Thư viện Trường Đại
học Xây dựng.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA
TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Nghiêm Vân Khanh và nnk “Áp dụng phân tích dòng luân
chuyển vật chất để cải thiện quản lý tại nhà máy xử lý chất thải
rắn hữu cơ Cầu Diễn, Hà Nội, Tạp chí khoa học Công nghệ Xây
dựng, số 1/2007, tr79-tr85.
2. Nghiêm Vân Khanh và nnk “Nghiên cứu thu hồi các chất dinh
dưỡng từ rác thải sinh hoạt phục vụ cho cây trồng”, Tạp chí Xây
dựng – Bộ Xây Dựng, số 2/2010, tr82-tr83
3. Nghiêm Vân Khanh và nnk “Nghiên cứu chế độ đảo trộn trong ủ
sinh học chất thải hữu cơ cấp khí tự nhiên trên mô hình thực
nghiệm”, Tạp chí Xây dựng– Bộ Xây Dựng, số 12/2011, tr70-73
4. Nghiêm Vân Khanh và nnk, “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí lựa
chọn công nghệ ủ sinh học phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh
hoạt cho các đô thị loại 2 trong điều kiện Việt nam”, Tạp chí
Xây dựng – Bộ Xây Dựng, số 02/2012, tr49-tr52
5. Nghiêm Vân Khanh, Công nghệ ủ sinh học chất thải hữu cơ cấp
khí tự nhiên – Thực trạng và cơ hội nhân rộng trong thực tiễn ở
Việt nam, Tạp chí Người Xây Dựng, số 04/2012, tr30-tr34
6. Nghiêm Vân Khanh, Nghiên cứu động học quá trình xử lý chất
thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học cấp khí tự nhiên trong
điều kiện thực nghiệm ở Việt Nam, Tạp chí Xây dựng và đô thị,
số 04/2012
7. Nguyễn Thị Kim Thái, Nghiêm Vân Khanh, Đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ Cấp Bộ, mã số B2009-03-69 TĐ
“Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch quản lý chất thải rắn
cho các đô thị loại 2 đến 2010 và định hướng đến 2020”.
8. Nghiêm Vân Khanh và Nguyễn Thị Kim Thái, báo báo tại hội
thảo quốc tế: 10th Expert Meeting on Solid Waste Management
in Asia and Pacific Islands, 20-22 February 2012, Tottori, Japan
- Topic: Workshop on Marine Debris “Solid Waste Mana...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC XÂY DNG
NGHIÊM VÂN KHANH
NGHIÊN CU QUÁ TRÌNH X LÝ CHT THI RN
HU CƠ BNG CÔNG NGH SINH HC CP KHÍ
T NHIÊN TRONG ĐIU KIN VIT NAM
Chuyên ngành: Công ngh môi trường cht thi rn
Mã s: 62.85.06.10
LUN ÁN TIN S K THUT
Hà Ni – Năm 2012
Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học 9 10 395