Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC DỪA ĐÓNG HỘP

Được đăng lên bởi Hany Dinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3420 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 10, SOÁ 02 - 2007

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC DỪA ĐÓNG HỘP
Đống Thị Anh Đào, Võ Thị Thanh Hà, Trương Thị Mỹ Linh
Trường Đại họcBách khoa, ĐHQG-HCM
1. GIỚI THIỆU
Nước dừa là một loại nước giải khát thiên nhiên giàu giá trị dinh dưỡng. Nước dừa chứa hàm
lượng đường cung cấp cho cơ thể dưới dạng đường dễ tiêu hóa (chủ yếu là glucose, fructose và
sucrose). Nước dừa còn chứa nhiều đạm cần thiết cho cơ thể dưới dạng acid amin thay thế và
không thay thế và nhiều vitamin như vitamin C, vitamin nhóm B. Nước dừa đặc biệt rất giàu
khoáng chất bao gồm: kali, natri, canxi, magiê, phốt pho, sắt, đồng.
Nghiên cứu của chúng tôi đã tạo ra sản phẩm nước dừa đóng lon giúp kéo dài được thời gian
bảo quản mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên của nước dừa tươi.
2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
Dừa: loại dừa được chọn để sản xuất nước dừa đóng lon là loại dừa ta, trồng tại tỉnh Bến Tre;
đường tinh luyện RE; phụ gia kìm hãm phản ứng Maillard: Natri metabisulfite (Na2S2O5); phụ gia
bảo quản: Natri benzoat, Kali sorbat.
Bao bì chứa sản phẩm: làm bằng thép tráng thiếc, mặt trong tráng vecni, hình trụ tròn, thể tích
sử dụng: 250ml.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Quy trình sản xuất
Trái dừa à lựa chọn – phân loại à rửa à đục lỗ – lấy nước à lọc à phối trộn à gia nhiệt
à rót nóng à ghép nắp à thanh trùng à làm nguội à bảo ôn à sản phẩm
2.2.2. Nội dung nghiên cứu
Lựa chọn nguyên liệu chế biến bằng cách đánh giá cảm quan thị hiếu nguyên liệu ở các độ
tuổi khác nhau : dừa váng cháo (7 tháng tuổi), dừa nạo (8 tháng tuổi), dừa cứng nạo (9 tháng tuổi)
và dừa cứng cạy (> 10 tháng tuổi). Số người thử là 58 sinh viên trường đại học Bách Khoa.
Phương pháp đánh giá kết quả
Mục đích của việc phân tích, xử lý số liệu: kiểm tra xem có sự khác biệt về mức độ ưa thích
chung giữa 4 mẫu thử hay không. Nếu có, mẫu nào được ưa thích nhất. Mẫu được ưa thích hơn cả
sẽ được lựa chọn làm nguyên liệu chế biến.
Trình tự xử lý số liệu:
- Kiểm tra dạng phân bố của mức độ ưa thích chung: mẫu có xuất phát từ một tập hợp có mức
độ ưa thích chung tuân theo quy luật phân bố chuẩn hay không?
- Nếu có, ta tiến hành sử dụng phương pháp phân tích phương sai ANOVA, Multiple
comparison (LSD). Kết quả nhận được cho phép kết luận về mức độ ưa thích chung giữa các
mẫu.
- So sánh các giá trị trung bình, ta tìm được mẫu được yêu thích để làm nguyên liệu sản xuất.
Khảo sát các quá trình: gia nhiệt, phối chế, thanh trùng. Phân tích đánh giá chất lượng sản
phẩm qua các chỉ t...
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 10, SOÁ 02 - 2007
NGHIÊN CU SN XUT NƯỚC DA ĐÓNG HP
Đống Th Anh Đào, Võ Th Thanh Hà, Trương Th M Linh
Trường Đại hcBách khoa, ĐHQG-HCM
1. GII THIU
Nước da mt loi nước gii khát thiên nhiên giàu giá tr dinh dưỡng. Nước da cha hàm
lượng đường cung cp cho cơ th dưi dng đường d tiêu hóa (ch yếu glucose, fructose
sucrose). Nước da còn cha nhiu đạm cn thiết cho cơ th dưới dng acid amin thay thế
không thay thế nhiu vitamin như vitamin C, vitamin nhóm B. Nước da đặc bit rt giàu
khoáng cht bao gm: kali, natri, canxi, magiê, pht pho, st, đồng.
Nghiên cu ca chúng tôi đã to ra sn phm nước da đóng lon giúp kéo dài được thi gian
bo qun mà vn gi được hương v t nhiên ca nước da tươi.
2. NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
2.1. Nguyên liu
Da: loi da được chn để sn xut nước da đóng lon loi da ta, trng ti tnh Bến Tre;
đường tinh luyn RE; ph gia kìm hãm phn ng Maillard: Natri metabisulfite (Na
2
S
2
O
5
); ph gia
bo qun: Natri benzoat, Kali sorbat.
Bao bì cha sn phm: làm bng thép tráng thiếc, mt trong tráng vecni, hình tr tròn, th tích
s dng: 250ml.
2.2. Phương pháp nghiên cu
2.2.1. Quy trình sn xut
Trái da à la chn phân loi à ra à đục l ly nước à lc à phi trn à gia nhit
à rót nóng à ghép np à thanh trùng à làm ngui à bo ôn à sn phm
2.2.2. Ni dung nghiên cu
La chn nguyên liu chế biến bng cách đánh giá cm quan th hiếu nguyên liu các độ
tui khác nhau : da váng cháo (7 tháng tui), da no (8 tháng tui), da cng no (9 tháng tui)
và da cng cy (> 10 tháng tui). S người th là 58 sinh viên trường đại hc Bách Khoa.
Phương pháp đánh giá kết qu
Mc đích ca vic phân tích, x s liu: kim tra xem s khác bit v mc độ ưa thích
chung gia 4 mu th hay không. Nếu có, mu nào được ưa thích nht. Mu được ưa thích hơn c
s được la chn làm nguyên liu chế biến.
Trình t x lý s liu:
- Kim tra dng phân b ca mc độ ưa thích chung: mu có xut phát t mt tp hp có mc
độ ưa thích chung tuân theo quy lut phân b chun hay không?
- Nếu có, ta tiến hành s dng phương pháp phân tích phương sai ANOVA, Multiple
comparison (LSD). Kết qu nhn được cho phép kết lun v mc độ ưa thích chung gia các
mu.
- So sánh các giá tr trung bình, ta tìm được mu được yêu thích để làm nguyên liu sn xut.
Kho sát các quá trình: gia nhit, phi chế, thanh trùng. Phân tích đánh giá cht lượng sn
phm qua các ch tiêu: cm quan (theo phương pháp điu tra th hiếu vi s người th 80 sinh
viên trường đại hc Bách Khoa); hoá (thc hin ti Trung tâm Công ngh sinh hc Thu
sn); vi sinh (thc hin Phòng thí nghim vi sinh Công ty Vit Nam K ngh súc sn Vissan (ISO
17025) theo TCVN 4884 : 2001)
3.KT QU NGHIÊN CU
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC DỪA ĐÓNG HỘP - Trang 2
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC DỪA ĐÓNG HỘP - Người đăng: Hany Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC DỪA ĐÓNG HỘP 9 10 456