Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 36-43

Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các
loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên
Hang Kia - Pà Cò, tỉnh Hòa Bình
Phùng Văn Phê1, Nguyễn Trung Thành2,*, Phạm Thị Oanh3
1

Bộ môn Tài nguyên thực vật, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
2
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
3
Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
Nhận ngày 01 tháng 3 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 08 tháng 4 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 07 tháng 5 năm 2013

Tóm tắt. Ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò đã phát hiện được 52 loài thực vật đang bị
đe doạ tuyệt chủng thuộc 3 ngành thực vật bậc cao có mạch là Ngọc lan, Thông và Dương xỉ.
Trong đó, có 41 loài thực vật được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 29 loài được xếp trong
Nghị định 32/2006/NĐ-CP, và 2 loài được xếp trong danh lục đỏ thế giới IUCN (2012.2). Hầu hết
chúng cần được nghiên cứu nhân giống, gây trồng, bảo tồn và phát triển. Hai nhóm giải pháp để
bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò là giải
pháp về quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp về giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học.
Từ khóa: bảo tồn, Hang Kia - Pà Cò, khu bảo tồn thiên nhiên, thực vật bị đe dọa tuyệt chủng.

1. Đặt vấn đề∗

La; phía nam giáp các xã Bao La, Phiềng Vế,
Cun Pheo; phía đông giáp các xã Đồng Bảng,
Nà Mèo của huyện Mai Châu; phía tây giáp các
xã Xuân Nha, Noóng Luông huyện Mộc Châu,
tỉnh Sơn La [1]. Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò
là khu vực có tính đa dạng sinh học quan trọng,
được đặc trưng bởi kiểu rừng kín lá rộng
thường xanh á nhiệt đới núi thấp, trong đó kiểu
phụ rừng trên núi đá vôi chiếm diện tích lớn
nhất, có ý nghĩa nhất đối với công tác bảo tồn
mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi,
bảo tồn nguồn gen động thực vật nguy cấp,
phục vụ nghiên cứu khoa học, phòng hộ và bảo
vệ môi trường sinh thái cảnh quan trong khu vực.

Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hang Kia
– Pà Cò nằm ở phía bắc huyện Mai Châu, phía
tây tỉnh Hoà Bình, giáp ranh với tỉnh Sơn La, ở
vị trí từ 20o40’ đến 20o45’ vĩ độ bắc và từ
104o51’ đến 105o00’ kinh độ đông, trong địa
giới hành chính 6 xã Hang Kia, Pà Cò, Tân
Sơn, Bao La, Phiềng Vế và Cun Pheo, có diện
tích là 5.257,77 ha [1-2]. Về ranh giới: Phía bắc
giáp xã Chiềng Yên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn

_____...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 36-43
36
Nghiên cu sơ b hin trng và đề xut gii pháp bo tn các
loài thc vt b đe da tuyt chng ti Khu bo tn thiên nhiên
Hang Kia - Pà Cò, tnh Hòa Bình
Phùng Văn Phê
1
, Nguyn Trung Thành
2,
*, Phm Th Oanh
3
1
B môn Tài nguyên thc vt, Vin Công ngh sinh hc Lâm nghip, Trường Đại hc Lâm nghip
Xuân Mai, Chương M, Hà Ni, Vit Nam
2
Khoa Sinh hc, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
3
Khoa Khoa hc T nhiên, Đại hc Hi Phòng, 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hi Phòng
Nhn ngày 01 tháng 3 năm 2013
Chỉnh sa ngày 08 tháng 4 năm 2013; chp nhn đăng ngày 07 tháng 5 năm 2013
m tt. Khu bo tn thiên nhiên Hang Kia - Pà đã phát hin được 52 loài thc vt đang b
đe do tuyt chng thuc 3 ngành thc vt bc cao mch Ngc lan, Thông Dương x.
Trong đó, có 41 loài thc vt được ghi trong Sách Đỏ Vit Nam (2007), 29 loài được xếp trong
Ngh định 32/2006/NĐ-CP, 2 loài được xếp trong danh lc đỏ thế gii IUCN (2012.2). Hu hết
chúng cn được nghiên cu nhân ging, gây trng, bo tn và phát trin. Hai nhóm gii pháp để
bo tn các loài thc vt b đe da tuyt chng Khu bo tn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò là gii
pháp v qun lý, bo v rng và gii pháp v giám sát và bo tn đa dng sinh hc.
T khóa: bo tn, Hang Kia - Pà Cò, khu bo tn thiên nhiên, thc vt b đe da tuyt chng.
1. Đặt vn đề
Khu bo tn thiên nhiên (BTTN) Hang Kia
nm phía bc huyn Mai Châu, phía
tây tnh Hoà Bình, giáp ranh vi tnh Sơn La,
v trí t 20
o
40
đến 20
o
45
vĩ độ bc t
104
o
51’ đến 105
o
00’ kinh độ đông, trong địa
gii hành chính 6 Hang Kia, Pà Cò, Tân
Sơn, Bao La, Phing Vế Cun Pheo, có din
tích là 5.257,77 ha [1-2]. V ranh gii: Phía bc
giáp Ching Yên huyn Mc Châu, tnh Sơn
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-914373627.
E-mail: thanhntsh@gmail.com
La; phía nam giáp các Bao La, Phing Vế,
Cun Pheo; phía đông giáp các Đồng Bng,
Nà Mèo ca huyn Mai Châu; phía tây giáp các
Xuân Nha, Noóng Luông huyn Mc Châu,
tnh Sơn La [1]. Khu BTTN Hang Kia
khu vc tính đa dng sinh hc quan trng,
được đặc trưng bi kiu rng kín rng
thường xanh á nhit đới núi thp, trong đó kiu
ph rng trên núi đá vôi chiếm din tích ln
nht, ý nghĩa nht đối vi công c bo tn
mu chun h sinh thái rng trên i đá vôi,
bo tn ngun gen động thc vt nguy cp,
phc v nghiên cu khoa hc, phòng h bo
v i trường sinh ti cnh quan trong khu vc.
Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên 9 10 881