Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên Cứu So Sánh Đối Chiếu Thành Ngữ Việt Đức

Được đăng lên bởi thienduongquang-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU SO SÁNH ĐỐI CHIẾU THÀNH NGƯ
SO SÁNH VIỆT – ĐỨC
Sinh viên: Lê Thanh Tú
Lớp: 061G1
Khoa NN&VH Phương Tây
Người hướng dẫn: TS. Lê Tuyết Nga
1. Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề
Trong giao tiếp hàng ngày thành ngữ được sử dụng một cách thường
xuyên và rất tự nhiên theo thói quen, tuy nhiên nội hàm của khái niệm thành
ngữ vẫn còn mơ hồ đối với nhiều người. Nhận thấy những khó khăn của sinh
viên trong việc sử dụng và hiểu nghĩa của thành ngữ tôi cho rằng một nghiên
cứu về đề tài thành ngữ tiếng Việt và tiếng Đức sẽ giúp ích cho việc nâng cao
kiến thức về ngoại ngữ, về ngôn ngữ học của bản thân người nghiên cứu cũng
như của sinh viên học tiếng Đức nói chung bởi thành ngữ không những là một
đơn vị từ vựng đặc biệt, một bộ phận quan trọng trong các ngôn ngữ mà còn
phản ánh các đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Thành ngữ được phân loại ra
nhiều nhóm, trong đó tôi chọn thành ngữ so sánh làm đối tượng nghiên cứu bởi
thành ngữ so sánh chiếm một vị trí quan trọng và có cấu trúc đặc biệt, là một
đối tượng thích hợp cho một nghiên cứu so sánh đối chiếu.
1.2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên này trước hết có
mục đích đưa ra một cái nhìn khái quát về khái niệm, tính chất của thành ngữ
cũng như các đặc điểm khu biệt thành ngữ với các đơn vị từ vựng khác như
cụm từ tự do và tục ngữ. Về trọng tâm của bài nghiên cứu – thành ngữ so sánh
– tôi muốn giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp và ngữ nghĩa của thành ngữ so
sánh trong tiếng Việt và tiếng Đức.
Phần khảo sát bài nghiên cứu của tôi bao gồm việc nghiên cứu so sánh
đối chiếu 100 thành ngữ so sánh tiếng Việt thông dụng và các tương đương

trong tiếng Đức nhằm tìm ra các đặc điểm tương đồng và khác biệt trên hai
bình diện: bình diện ngôn ngữ và bình diện văn hóa.
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc bài nghiên cứu
Trong bài nghiên cứu này tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau
đây: so sánh đối chiếu, phân tích, tổng hợp, quy nạp và diễn dịch.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Kết quả nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.1.1. Khái niệm thành ngữ
Khái niệm thành ngữ được các nhà nghiên cứu người Việt và người Đức
định nghĩa tương đối thống nhất. Thành ngữ là những cụm từ cố định, có hình
thái cấu trúc bền vững, có tính bóng bẩy về ý nghĩa và được sử dụng rỗng rãi
trong giao tiếp. Trong định nghĩa, các tác giả người Đức nhìn nhận thành ngữ
là đơn vị tương đương của từ, còn nhà nghiên cứu Hoàng Văn Hành nhấn mạnh
tính thông dụng của...



 !"##
$%&'()*+,
*(-(*./01,23*
#0341
#0#053678

!"#$"%&'(
)*+,-./012 '#'3&
(45&67
8//9(:8;<=(>
'8/?%/6@&AB>8C
&@:8#AD'6E
+FG!HA(%A2$@6*
BH3#&I>0>E?
/#%#6@E-8AD
F=$@# <HA(%E
-=8-0
#090:;<31=>.1**<?1
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
J+DEKE2&/8'@.#
=L'$/'(%= &
CH4'A(.+FG!'
G!09/@>&A8M
M6-.( <5&
9(:80
NO'BA8&6A,(8
-PQQ9(6++
Nghiên Cứu So Sánh Đối Chiếu Thành Ngữ Việt Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên Cứu So Sánh Đối Chiếu Thành Ngữ Việt Đức - Người đăng: thienduongquang-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên Cứu So Sánh Đối Chiếu Thành Ngữ Việt Đức 9 10 392