Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thiết kế xây dựng phần mềm điều khiển trên máy tính PC để giám sát đièu khiển hệ thống nguồn phát tia X dến 160KV

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé c«ng th−¬ng
ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

----------oOo----------

B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi
m∙ sè: 141.11.rd/h§-KHCN

Tªn ®Ò tµi:
Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, x©y dùng phÇn mÒm ®iÒu khiÓn
trªn m¸y tÝnh PC ®Ó gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn hÖ thèng
nguån ph¸t tia X ®Õn 160kV

C¬ quan chñ tr×

Chñ nhiÖm ®Ò tµi

TS. NguyÔn §øc Mimh

ThS. NguyÔn ChÝ C−êng

Hµ néi 11/2011

Danh s¸ch c¸c thµnh viªn tham gia thùc hiÖn ®Ò tµi

TT

Hä vµ tªn

Häc hµm, häc vÞ

C¬ quan c«ng t¸c

1

NguyÔn ChÝ C−êng

ThS. CNTT

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

2

Phan Anh Dòng

ThS. §iÖn tö VT

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

3

NguyÔn H÷u VÜnh

KS CNTT

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

4

Phïng V¨n §«ng

CN VËt lý h¹t nh©n

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

5

Ph¹m Thanh Tó

CN C§T

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

6

TrÇn V¨n Chung

CN CNTT

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

7

NguyÔn V¨n §«ng

KS §iÖn Tö VT

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

8

NguyÔn Hång Giang

KS §iÖn Tö VT

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

9

NguyÔn V¨n Tho¹i

KS Tù ®éng hãa

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

10

D−¬ng V¨n NghÜa

KS Tù ®éng hãa

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

2

Bé c«ng th−¬ng

Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¸o c¸o tãm t¾t
thùc hiÖn ®Ò tµi 141.11.rd/H§-KHCN
Tªn ®Ò tµi:

“Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, x©y dùng phÇn mÒm ®iÒu khiÓn trªn
m¸y tÝnh PC ®Ó gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn hÖ thèng nguån ph¸t
tia X ®Õn 160kV”

CÊp qu¶n lý:

Bé C«ng Th−¬ng

C¬ quan thùc hiÖn:

ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp.

Theo tinh thÇn vµ néi dung cña Hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn
c«ng nghÖ sè 141.11.RD/H§-KHCN, ký ngµy 18/04/2011 víi Bé C«ng th−¬ng, ViÖn
m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp ®· hoµn thµnh ®Ò tµi “Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, x©y dùng
phÇn mÒm ®iÒu khiÓn trªn m¸y tÝnh PC ®Ó gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn hÖ thèng nguån ph¸t
tia X ®Õn 160kV”.
I.>

C¸c néi dung nghiªn cøu vµ tiÕn tr×nh thùc hiÖn:

1. Thêi gian b¾t ®Çu: 01/2011.
2. Nghiªn cøu tæng quan vÒ tia X vµ hÖ thèng nguån ph¸t tia X.
tõ th¸ng 01/2011 ®Õn th¸ng 02/2011
3. ThiÕt kÕ kü thuËt tæng thÓ hÖ thèng nguån ph¸t tia X.
tõ th¸ng 03/2011 ®Õn th¸ng 04/2011
4. X©y dùng thuËt to¸n cho phÇn mÒm ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t hÖ thèng nguån ph¸t tia
X.
tõ th¸ng 03/2011 ®Õn th¸ng 05/2011
5. X©y dùng phÇn mÒm ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t hÖ thèng nguån ph¸t tia X.
tõ th¸ng 05/2011 ®Õn th¸ng 09/2011
6. B¸o c¸o gi÷a kú vÒ c¸c kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn
th¸ng 06/2011

3

7. TÝch hîp toµn bé hÖ thèng ®iÒu khiÓn nguån ph¸t tia X bao gåm phÇn mÒm ®iÒu
khi...
Bé c«ng th¬ng
ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp
----------oOo----------
B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi
m sè: 141.11.rd/h§-KHCN
Tªn ®Ò tµi:
Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, x©y dùng phÇn mÒm ®iÒu khiÓn
trªn m¸y tÝnh PC ®Ó gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn hÖ thèng
nguån ph¸t tia X ®Õn 160kV
C¬ quan chñ tr× Chñ nhiÖm ®Ò tµi
TS. NguyÔn §øc Mimh ThS. NguyÔn ChÝ Cêng
Hµ néi 11/2011
Nghiên cứu thiết kế xây dựng phần mềm điều khiển trên máy tính PC để giám sát đièu khiển hệ thống nguồn phát tia X dến 160KV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thiết kế xây dựng phần mềm điều khiển trên máy tính PC để giám sát đièu khiển hệ thống nguồn phát tia X dến 160KV - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Nghiên cứu thiết kế xây dựng phần mềm điều khiển trên máy tính PC để giám sát đièu khiển hệ thống nguồn phát tia X dến 160KV 9 10 136