Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2042 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong điều kiện kinh tế hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đang tồn tại, phát
triển rất tốt song cũng có không ít doanh nghiệp đã và đang trên đà phá sản, giải
thể. Để tồn tại và phát triển điều kiện cần thiết là sản phẩm của họ tìm được vị trí
trên thị trường và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Kết quả tiêu thụ sản
phẩm phản ánh tính đúng đắn mục tiêu chiến lược kinh doanh, chất lượng công tác
của cả bộ máy quản lý doanh nghiệp nói chung và bộ phận tiêu thụ nói riêng. Do
đó hoạt động tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trong
đó có doanh nghiệp dược phẩm.
Đặc biệt trong những năm gần đây thị trường thuốc trên thế giới cũng như
Việt Nam phát triển rất sôi động. Ở Việt Nam với đường lối mở cửa và khuyến
khích các thành phần kinh doanh dược phẩm trong nước đã tạo nên một thị trường
thuốc phong phú và đa dạng. Vậy nên nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm là
một công cụ sắc bén giúp các doanh nghiệp dược phẩm tìm được chỗ đứng trên thị
trường, có giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu tình hình tiêu
thụ, để cũng cố kiến thức đã học, áp dụng lý luận vào thực tiễn trong thời gian
thực tập tại công ty TNHH TM và Dược phẩm Hà An tôi đã tiến hành nghiên cứu
đề tài : “Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH TM và Dược phẩm Hà
An”.
* Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá khái quát tình hình kinh doanh tại công ty qua 3 năm (2005 2007).
- Đánh giá hiện trạng và hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt
động tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
1

* Đối tượng và phạm vị nghiên cứu
-Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại công ty TNHH TM
và Dược phẩm Hà An.
* Phạm vi nghiên cứu
- Thu thập số liệu trong thời gian 3 năm từ 2005 đến 2007
- Khoá luận chỉ tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu, chiếm tỷ trọng
lớn của công ty trong thời gian gần đây.
* Nội dung nghiên cứu
- Hệ thống hoá kiến thức lý luận về tiêu thụ sản phẩm trong doanh
nghiệp.
- Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phân tích tình hình và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty.
- Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu
thụ tại Công ty.
* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu
- Kế thừa tài liệu và kết quả nghiên cứu đã có: Tham khảo tài liệu có liên
qua đến tiêu thụ ...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong điều kiện kinh tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tồn tại, phát
triển rất tốt song cũng không ít doanh nghiệp đã đang trên đà phá sản, giải
thể. Để tồn tại phát triển điều kiện cần thiết sản phẩm của họ tìm được vị trí
trên thị trường mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Kết quả tiêu thụ sản
phẩm phản ánh tính đúng đắn mục tiêu chiến lược kinh doanh, chất lượng công tác
của cả bộ máy quản doanh nghiệp nói chung bộ phận tiêu thụ nói riêng. Do
đó hoạt động tiêu thụ ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trong
đó có doanh nghiệp dược phẩm.
Đặc biệt trong những năm gần đây thị trường thuốc trên thế giới cũng như
Việt Nam phát triển rất i động. Việt Nam với đường lối m cửa khuyến
khích các thành phần kinh doanh dược phẩm trong nước đã tạo nên một thị trường
thuốc phong p đa dạng. Vậy nên nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm
một công cụ sắc bén giúp các doanh nghiệp dược phẩm tìm được chỗ đứng trên thị
trường, có giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu tình hình tiêu
thụ, để cũng cố kiến thức đã học, áp dụng luận vào thực tiễn trong thời gian
thực tập tại công ty TNHH TM Dược phẩm Hà An tôi đã tiến hành nghiên cứu
đề tài : “Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm một số giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH TM và Dược phẩm Hà
An”.
* Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá khái quát tình hình kinh doanh tại công ty qua 3 năm (2005 -
2007).
- Đánh giá hiện trạng và hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt
động tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
1
Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm 9 10 878