Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tính khả thi khi áp dụng hệ thống KQHC trên bao bì thuốc BVTV

Được đăng lên bởi Hậu Hà
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghieân cöùu tính khaû thi khi aùp duïng heä thoáng KQHC treân bao bì thuoác BVTV

CHƯƠNG 1-MỞ ĐẦU
1.1

Sự cần thiết của ñeà taøi
Trong xu höôùng phaùt trieån hieän nay cuûa haàu heát caùc nöôùc phaùt trieån vaø

caùc nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi, phaùt trieån beàn vöõng ñöôïc coi laø chieán
löôïc haøng ñaàu, laø muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc trong caùc keá hoaïch phaùt trieån kinh teá
xaõ hoäi. Vaø ñeå ñaït ñöôïc ñieàn naøy, caùc moâ hình môùi, caùc hình thöùc vaø coâng cuï
kinh teá môùi, ñöôïc aùp duïng ngaøy caøng roäng raõi vaø ña daïng hôn.
Vôùi muïc ñích giaûm löôïng thaûi boû hoaøn toaøn baèng caùch taêng löôïng taùi söû
duïng, phöông phaùp KYÙ QUYÕ HOAØN CHI ñöôïc xem laø moät trong caùc coâng cuï
quaûn lyù tieân tieán vaø mang laïi hieäu quaû kinh teá roõ reät nhaát. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc
chöùng minh ôû moät soá nöôùc khaùc nhau treân toaøn theá giôùi töøng aùp duïng thaønh
coâng phöông phaùp KYÙ QUYÕ HOAØN CHI naøy ôû caùc ngaønh ngheà khaùc nhau,
ñoái vôùi nhöõng ñoái töôïng khaùc nhau.
Laø moät nöôùc coù neàn taûng laø moät nöôùc noâng nghieäp, ñang treân con
ñöôøng phaùt trieån Vieät Nam cuõng khoâng naèm ngoaøi tö theá treân. Nhaø nöôùc ñang
caøng ngaøy caøng khuyeán khích vieäc aùp duïng caùc kyõ thuaät tieân tieán, caùc phöông
thöùc saûn xuaát cuõng nhö quaûn lyù môùi vaøo hoaït ñoäng kinh teá. Vaø coù theå xem KYÙ
QUYÕ HOAØN CHI laø moät trong caùc söï löïa choïn hieäu quaû trong quaù trình phaùt
trieån beàn vöõng cuûa neàn kinh teá quoác gia.
Vôùi ñaëc thuø laø moät tænh coù truyeàn thoáng noâng nghieäp, Long An hieän nay
coù söï thay ñoåi lôùn trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân khi böôùc vaøo thôøi kyø phaùt
trieån. Naêng suaát troàng troït ñöôïc naâng cao cuøng vôùi vieäc aùp duïng ngaøy caøng
nhieàu bieän phaùp troàng troït môùi, caùc phöông thöùc saûn xuaát môùi. Tuy nhieân, beân
caïnh vieäc mang laïi caùc lôïi ích kinh teá khoâng phaûi laø khoâng coù caùc vaán ñeà naûy
sinh. Moät trong caùc aûnh höôûng cuûa tieán trình phaùt trieån noâng nghieäp ñeán söï
beàn vöõng ñoù laø vieäc söû duïng ngaøy caøng nhieàu löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät
GVHD: Th.S Vuõ Thò Hoàng Thuûy
SVTH: Hoaøng Thieän Phuùc Nguyeân

1

Nghieân cöùu tính khaû thi khi aùp duïng heä thoáng KQHC treân bao bì thuoác BVTV

trong quaù trình canh taùc cuûa ngöôøi daân. Ngoaøi nguy cô aûnh höôûng ñeán chaát
löôïng noâng saûn sau khi thu hoaïch, quaù trình söû duïng caùc loaïi thuoác baûo veä
thöïc vaät cuõng naûy ra moät vaán ñeà aûnh höôûng ñeán chaát löôïng mo...
Nghieân cöùu tính khaû thi khi aùp duïng heä thoáng KQHC treân bao bì thuoác BVTV
CHƯƠNG 1-MỞ ĐẦU
1.1 S cn thiết ca ñeà taøi
Trong xu höôùng phaùt trieån hieän nay cuûa haàu heát caùc nöôùc phaùt trieån vaø
caùc nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi, phaùt trieån beàn vöõng ñöôïc coi laø chieán
löôïc haøng ñaàu, laø muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc trong caùc keá hoaïch phaùt trieån kinh teá
xaõ hoäi. Vaø ññaït ñöôïc ñieàn naøy, caùc moâ hình môùi, caùc hình thöùc vaø coâng cuï
kinh teá môùi, ñöôïc aùp duïng ngaøy caøng roäng raõi vaø ña daïng hôn.
Vôùi muïc ñích giaûm löôïng thaûi boû hoaøn toaøn baèng caùch taêng löôïng taùi söû
duïng, phöông phaùp KYÙ QUYÕ HOAØN CHI ñöôïc xem laø moät trong caùc coâng cuï
quaûn lyù tieân tieán vaø mang laïi hieäu quaû kinh teá roõ reät nhaát. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc
chöùng minh ôû moät soá nöôùc khaùc nhau treân toaøn theá giôùi töøng aùp duïng thaønh
coâng pông phaùp KYÙ QUYÕ HOAØN CHI naøy ôû caùc ngaønh ngheà khaùc nhau,
ñoái vôùi nhöõng ñoái töôïng khaùc nhau.
Laø moät nöôùc coù neàn taûng laø moät nöôùc noâng nghieäp, ñang treân con
ñöôøng phaùt trieån Vieät Nam cuõng khoâng naèm ngoaøi tö theá treân. Nhaø nöôùc ñang
caøng ngaøy caøng khuyeán khích vieäc aùp duïng caùc kyõ thuaät tieân tieán, caùc phöông
thöùc saûn xuaát cuõng nhö quaûn lyù môùi vaøo hoaït ñoäng kinh teá. Vaø coù theå xem KYÙ
QUYÕ HOAØN CHI laø moät trong caùc söï löïa choïn hieäu quaû trong quaù trình phaùt
trieån beàn vöõng cuûa neàn kinh teá quoác gia.
Vôùi ñaëc thuø laø moät tænh coù truyeàn thoáng noâng nghieäp, Long An hieän nay
coù söï thay ñoåi lôùn trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân khi böôùc vaøo thôøi k phaùt
trieån. Naêng suaát troàng troït ñöôïc naâng cao cuøng vôùi vieäc aùp duïng ngaøy caøng
nhieàu bieän phaùp troàng troït môùi, caùc phöông thöùc saûn xuaát môùi. Tuy nhieân, beân
caïnh vieäc mang laïi caùc lôïi ích kinh teá khoâng phaûi laø khoâng coù caùc vaán ñeà naûy
sinh. Moät trong caùc aûnh höôûng cuûa tieán trình phaùt trieån noâng nghieäp ñeán söï
beàn õng ñoù laø vieäc söû duïng ngaøy caøng nhieàu löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät
GVHD: Th.S Vuõ Thò Hoàng Thuûy 1
SVTH: Hoaøng Thieän Phuùc Nguyeân
Nghiên cứu tính khả thi khi áp dụng hệ thống KQHC trên bao bì thuốc BVTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tính khả thi khi áp dụng hệ thống KQHC trên bao bì thuốc BVTV - Người đăng: Hậu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Nghiên cứu tính khả thi khi áp dụng hệ thống KQHC trên bao bì thuốc BVTV 9 10 367