Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia X cho kiểm tra các chi tiết máy

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé c«ng th¬ng
ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp
----------oOo----------
B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi
m· sè: 178.09 RD/H§-KHCN
Tªn ®Ò tµi:
Nghiªn cøu øng dông kü thuËt chôp ¶nh c¾t líp
b»ng tia X cho kiÓm tra c¸c chi tiÕt m¸y
C¬ quan chñ tr× Chñ nhiÖm ®Ò tµi
TS. §ç V¨n Vò TS. NguyÔn §øc Minh
Hµ néi 11/2010
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia X cho kiểm tra các chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia X cho kiểm tra các chi tiết máy - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia X cho kiểm tra các chi tiết máy 9 10 322