Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên nền dotnetnuke

Được đăng lên bởi namld_d5cntt-epu-edu-vn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  

BÀI TẬP LỚN
MÔN CÔNG NGHỆ WEB VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
Chuyên đề 3.2: Hệ

quản trị nội dung sử dụng DotNet, tìm hiểu
CMS DotNetNuke

Giáo viên hướng dẫn : TS Tạ Tuấn Anh
Sinh viên thực hiện

:

1. Nguyễn Hoàng Long

- 20081590

2. Bùi Hữu Linh

- 20081512

Lớp : Hệ Thống Thông Tin K53

HÀ NỘI 10 – 2012
1

Muc luc

   ................................................................................................................... 1
I.

Tổng quan về hệ quản trị nội dung ( CMS) ................................................................. 5
1.

Khái niệm hệ quản trị nội dung: ............................................................................ 5

2.

Đặc điểm hệ quản trị nội dung: .............................................................................. 5

3.

Chức năng hệ quản trị nội dung: ............................................................................ 6

II.

Hệ quản trị nội dung sử dụng DotNet: ........................................................................ 8
1.

Giới thiệu CMS sử dụng DotNet: .......................................................................... 8

2.

Giới thiệu về DotNetNuke: .................................................................................... 8

3.

Đặc tính ưu việt của DotNetNuke: ......................................................................... 9
3.1 Tạo dựng và đưa vào hoạt động nhanh chóng .................................................... 9
3.2 Tạo dựng và quản lý trang Web dễ dàng ............................................................ 9
3.3 Môi trường phát triển Module phong phú: ....................................................... 10
3.4 Tăng hiệu quả công việc: .................................................................................. 10

4.

So sánh DotNetNuke với các CMS khác: ............................................................ 11
4.1 Ưu điểm: .............................................................................................................. 11
4.2 Nhược điểm: ........................................................................................................ 11

III.

CMS DotnetNuke: ................................................................................................... 12

1.

Công nghệ được sử dụng : ................................................................................... 12

2.

Mô hình dịch vụ: ...........
1
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
 
BÀI TP LN
MÔN CÔNG NGH WEB VÀ DCH V TRC TUYN
Chuyên đề 3.2: H qun tr ni dung s dng DotNet, tìm hiu
CMS DotNetNuke
Giáo viên hướng dn : TS T Tun Anh
Sinh viên thc hin :
1. Nguyn Hoàng Long
- 20081590
2. Bùi Hu Linh
- 20081512
Lp : H Thng Thông Tin K53
HÀ NI 10 2012
Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên nền dotnetnuke - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên nền dotnetnuke - Người đăng: namld_d5cntt-epu-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên nền dotnetnuke 9 10 605