Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng fenton

Được đăng lên bởi 11127021
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 4809 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


ĐỀ CƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ UV – FENTON
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ
RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN
NAM BÌNH DƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Chương 2:
1: TỔNG
MỞ ĐẦU.................................................................................................................5
QUAN VỀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN.................................................6

MỤC LỤC
I.

Đặt vấn đề...........................................................................................................................5

II.

Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................................5

III.

Mục đích, yêu cầu..............................................................................................................6

IV.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................................................................6

V.

Ý nghĩa của đề tài..............................................................................................................6

I.

Tổng quan về thành phần nước rỉ rác.............................................................................6
1.1

Thành phần nước rỉ rác trên thế giới...................................................................................6

1.2

Thành phần nước rỉ rác Việt Nam....................................................................................10

1.3

Tính chất nước rỉ rác của bãi chôn lấp chất thải rắn Nam Bình Dương...........................14

II.

Các phương pháp xử lý nước rỉ rác...............................................................................16

1.1

Phương pháp xử lý cơ học chất thải rắn...........................................................................16

1.2

Phương pháp xử lý hóa – lý..............................................................................................16

1.3

Phương pháp xử lý sinh học.............................................................................................16

1.4

Phương pháp xử lý hoá học..............................................................................................17

III.

Một số công nghệ xử lý nước rỉ rác hiện nay................................................................18

1.1

Công nghệ xử lý nước rỉ rác trên thế giới....................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
ĐỀ CƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ UV – FENTON
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ
RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN
NAM BÌNH DƯƠNG
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014
Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng fenton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng fenton - Người đăng: 11127021
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng fenton 9 10 284