Ktl-icon-tai-lieu

Ngôi nhà thông minh theo chuẩn không dây

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo Cáo Tốt Nghiệp

Niên khóa 2007-2010

Chương Dẫn Nhập
I.

Đặt vấn đề:

Ngày nay với sự phát triển của công nghiệp vi điện tử, kỹ thuật số. Các hệ thống
điều khiển dần dần được tự động hóa và được ứng dụng thực tế trong xã hội hiện nay.
Các chip Vi điều khiển ra đời đã mang lại nhiều tiện nghi thiết thực, góp phần đẩy mạnh
đưa nền công nghiệp của nước ta từng bước hiện đại, dần dần thay thế sức lao động chân
tay bằng các hệ thống điều khiển tự động đòi hỏi trí tuệ cao.
Để đáp ứng được yêu cầu đó đòi hỏi những kiến thức cơ bản về Vi Điều Khiển
cũng như những kiến thức khởi tạo trong lĩnh vực tự động. Được sự đồng ý của khoa
Điện Tử – Tin Học của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng nhóm chúng em đã tiến
thành thực hiện đề tài “ Ngôi nhà thông minh chuẩn không dây ” sử dụng chíp VĐK
PIC 16F877A – Dòng VĐK ứng dụng khá phổ biến hiện nay.

II.

Giới hạn đề tài:

Với thời gian ngắn, cũng như trình độ chuyên môn có hạn, chúng em đã cố gắng
hết sức để hoàn thành đề tài này, nhưng vẫn còn gặp nhiều vấn đề khó khăn trong quá
trình thi công và thiết kế nên chỉ thực hiện được những phần sau :
• Tìm hiểu ngôn ngữ C lập trình cho PIC.
• Tìm hiểu về Zigbee.
• Tìm hiểu về các module thu phát RF.

III. Mục đích nghiên cứu:

Mục đích trước hết khi thực hiện đề tài này là để hoàn tất chương trình học để đủ
điều kiện ra trường .
Ngoài ra, quá trình thực hiện đề tài là một cơ hội để chúng em tự kiểm tra lại
những kiến thức trong suốt thời gian học ở trường. Đồng thời đây cũng là dịp để chúng
em tự khẳng định mình trước khi ra trường để trở thành một người có ích cho xã hội
trong lĩnh vực Kỹ thuật.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

6

Báo Cáo Tốt Nghiệp

Niên khóa 2007-2010

Chương 2:

Giới Thiệu Vi Điều Khiển Pic16F877A
2.1

Giới Thiệu Chung Về Pic.

PIC bắt nguồn là chữ viết tắt của "Programmable Intelligent Computer" (Máy tính
khả trình thông minh) là một sản phẩm của hãng General Instruments đặt cho dòng sản
phẩm đầu tiên của họ là PIC1650. Lúc này, PIC1650 được dùng để giao tiếp với các thiết
bị ngoại vi cho máy chủ 16bit CP1600, vì vậy, người ta cũng gọi PIC với cái tên
"Peripheral Interface Controller" (Bộ điều khiển giao tiếp ngoại vi). CP1600 là một CPU
tốt, nhưng lại kém về các hoạt động xuất nhập, và vì vậy PIC 8-bit được phát triển vào
khoảng năm 1975 để hỗ trợ hoạt động xuất nhập cho CP1600. PIC sử dụng microcode
đơn giản đặt trong ROM, và mặc dù, cụm từ RISC chưa được sử dụng thời bây giờ,
nhưng PIC thực sự là một vi điều khiển với kiến trúc RISC, chạy một lệ...
Báo Cáo Tt Nghip Niên khóa 2007-2010
TRƯỜNG CAO ĐẲNG K THUT CAO THNG 6
Chương Dn Nhp
I. Đặt vn đề:
Ngày nay vi s phát trin ca công nghip vi đin t, k thut s. Các h thng
điu khin dn dn đưc t động hóa đưc ng dng thc tế trong hi hin nay.
Các chip Vi điu khin ra đi đã mang li nhiu tin nghi thiết thc, góp phn đẩy mnh
đưa nn công nghip ca nưc ta tng bước hin đại, dn dn thay thế sc lao động chân
tay bng các h thng điu khin t động đòi hi trí tu cao.
Để đáp ng được yêu cu đó đòi hi nhng kiến thc cơ bn v Vi Điu Khin
cũng như nhng kiến thc khi to trong lĩnh vc t động. Được s đồng ý ca khoa
Đin T Tin Hc ca trường Cao Đẳng K Thut Cao Thng nhóm chúng em đã tiến
thành thc hin đề tài Ngôi nthông minh chun không dây s dng chíp VĐK
PIC 16F877A – Dòng VĐK ng dng khá ph biến hin nay.
II. Gii hn đề tài:
Vi thi gian ngn, cũng như trình độ chuyên môn hn, chúng em đã c gng
hết sc để hoàn thành đề tài y, nhưng vn còn gp nhiu vn đề khó khăn trong quá
trình thi công và thiết kế nên ch thc hin đưc nhng phn sau :
Tìm hiu ngôn ng C lp trình cho PIC.
Tìm hiu v Zigbee.
Tìm hiu v các module thu phát RF.
III. Mc đích nghiên cu:
Mc đích trước hết khi thc hin đ tài này là đ hoàn tt chương trình hc đ đ
điu kin ra trường .
Ngoài ra, quá trình thc hin đề tài mt cơ hi để chúng em t kim tra li
nhng kiến thc trong sut thi gian hc trường. Đồng thi đây cũng dp để chúng
em t khng định mình trưc khi ra trường để tr thành mt người ích cho hi
trong lĩnh vc K thut.
Ngôi nhà thông minh theo chuẩn không dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôi nhà thông minh theo chuẩn không dây - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Ngôi nhà thông minh theo chuẩn không dây 9 10 800